Endringer

Prinsippet om soner er beholdt, men det er ikke lenger full stopp eller krav til børsteprøver, kun krav om jodvask av ungdyr og kjøttfe fra høyrisikosonene. Jodvask vil kunne drepe evt smitte på enkeltdyr som kommer fra en besetning der det er smitte, men ingen kliniske symptomer. Forutsatt at jodvask gjennomføres riktig, gir det en betydelig redusert risiko, men ingen 100% garanti. Se under for detaljer.

 

 

Hensikt

 • Hindre spredning av ringorm innad og ut av sonene

 

Tiltak

 • Høyrisikosone:
 • Rosa: Figgjoelva i nord, Håelva i sør, jernbanelinja i øst, kystlinja i vest
 • Rød: Linja går fra Fitjanuten og vestover til Nonsfjell, videre til kommunegrensa mellom Gjesdal og Time. Følger kommunegrensa sørover til grensen mellom Time, Bjerkreim og Gjesdal. Videre følger kommunegrensa mellom Bjerkreim og Gjesdal til Dypingen. Linja følger gjennom Dypingen og videre gjennom Storavatnet i retning tilbake til Fitjanuten
 • Kart: https://www.kommunekart.com/?urlid=322b58cd-8668-4fd3-a43c-2e780f7be642
 • Tiltak i høyrisikosonen:
  • Ungdyr og kjøttfe skal vaskes med jod i forkant av salg. Kravet gjelde ikke melkekyr.
   • Jodvask:
    • Bruk 0,1 % aktiv jod løsning
    • Klipping av dyr i forkant øker effekten av jodvask og krever mindre væske.
    • Bruk av kroppsvarmt vann er en fordel – særlig ved kulde.
    • Plasser dyra slik at de ikke har kontakt med andre dyr i besetningen etter jodvask og på et lunt sted der de kan tørke.
  • Dyr skal følges av veterinærattest.

 

 • Risikosone for kjøttfe: hele Sør-Rogaland (til Høgsfjorden)
 • Tiltak i risikosonene for kjøttfe (ingen justeringer her):
  • Ikke salg av dyr ut av risikosonen
   • Unntaksvis kan det ved spesielle behov selges ut av risikosonen under følgende forutsetning:
    • Individuell vurdering av risiko gjennom dialog med selger
    • God dialog med kjøpere - disse bør informeres og anbefales8 ukers karenstid og gjerne isolat
    • Kun salg til sluttforingsenheter
    • Evt andre tiltak etter nærmere vurdering
  • Omsetning av dyr innen sonene med følgende smittereduserende tiltak:
   • Veterinærattest skal foreligge
   • Målretta informasjon fra livdyrformidlere til kjøpere om anbefalt karensperiode på 8 uker

 

 • Generelle råd og tiltak
  • Redusere antall smittekontakter gjennom å fortrinnsvis overføre alle dyr fra en besetning til kun en mottager - dette er særlig viktig ved omsetning av avlsdyr
  • Karensperiode
   • Forskriftskravet for all omsetning er at det ikke er tillat å selge dyr ut av en besetning som har kjøpt inn dyr før etter 14 dager. De spesifikke dyra som er kjøpt inn kan ikke selges før etter 30 dager (14/30 dagers regelen).
   • Det anbefales at kjøper ikke selger videre før det har gått 8 uker.
   • Det anbefales å lage en plan for innkjøp og salg slik at en kan oppfylle disse punktene. Det er innebærer bl.a. å selge unna dyr før man tar inne nye.
   • Kjøpere anbefales å sikre seg at de ikke kjøper fra noen som selv har kjøpt inn dyr siste 8 uker
   • Fortrinnsvis kun salg av fôringsdyr til "sluttforingsenheter" (ikke kombinasjonsbruk)
  • Veterinærattest - anbefales generelt