-Rett opp i ulikeheita for Jæren

 

Vyrde ordstyrar,

Vyrde årsmøte.

Rogaland har i dag tri soner for arealtilskot, to soner for distriktstilskot kjøt og fire soner for mjølk. Som det einaste fylket i landet innehar Rogaland arealsone 2 som dekkjer kommunane på Jæren. Fram til 2022 hadde denne sona kr 0 i arealtilskot (kr 50 etter 2022), kr 0 i distriktstilskot kjøt, og kr 0 i distriktstilskot mjølk. Dette har nok samanheng med at det er litt lettare driftstilhøve i dette området. Dette er langt på veg rett, sjølv om det er store variasjonar også innan sone 2.

 

Eg sjølv bur i arealsone 5b, sone c på mjølk og sone 2 på kjøt. Bondelagets kalkulator seier at eg skal,

etter årets jordbruksforhandlingar, med min produksjon ha kr 93000 meir i auka inntekt i min sone

enn det som er tilfelle om eg hadde ligge i den såkalla nullsona. Det som er interessant er at

kalkulatoren viser at kostnadsauken er nøyaktig lik i dei to sona.

 

Resultatet er at gapet mellom sona aukar meir enn dei reelle driftsulempene er mellom distrikta,

og at våre kollegaer i nullsona må sjå seg om etter andre måtar å auke inntekta på. Måtar som kan

utfordre samhaldet i næringa. I Nationen i dag kan me lese om bønder på Jæren som «fryktar flukt

over til Q meieriet» på grunn av høgare mjølkepris. Eg synes det er vanskeleg å kritisere dei for dette!

Resultatet viss dette skjer er at Tine sitt volum i eit lønsamt område går ned. Me bør alle vera svært

uroa for dette når me veit kor mykje volum betyr for lønnsemda til Tine. I neste omgang påverkar

dette den totale mjølkeprisen eller kjøtpris til bønder over heile landet.

 

Sjølv om Jæren ikkje vart tilgodesett i årets jordbruksoppgjer er me i Rogaland svært glad for at

Noregs Bondelag har tatt innover seg denne skeivfordelinga som stadig aukar, og at det i år vart

kravd at Jæren skulle få ta del i meir av kaka som skulle fordelast. Takk for det, og med ynskjer

Norges Bondelag lukke til med det viktige arbeidet med å rette opp denne ulikheita også i neste års

jordbruksforhandlingar.