Siden 2010 har det vært forbudt å bruke piggtråd for å regulere dyrs ferdsel, og gjerder med piggtråd fra tiden før lovreguleringen, skal erstattes med piggfrie alternativ ved vedlikehold. For å forhindre videre forsøpling, og skade på dyr og mennesker lanserer Statsforvalteren i Rogaland prosjektet "piggtråd 2021". Hvor deler av tilskuddet til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), skal benyttes til å dekke noen av kostnadene knyttet til fjerning av gammel piggtråd, og erstatning av stående piggtråd. Vi vil derfor oppfordre flest mulig til å være med på opprydningen, og søke om tilskudd. Søknaden leveres via Altinn, der man kartfester trasén med piggtråd som skal erstattes, eller områder hvor gammel piggtråd skal fjernes. For å få utbetalt midlene er man nødt til å fremlegge kvittering for leveranse av piggtråd til et godkjent mottak. Ved fremvisning av denne kvitteringen, vil man også få 10% rabatt fra FKRA sine butikker i Rogaland på piggfri gjerdewire i hele 2021. 

 

Det er også mulig å organisere felles oppsamlingsplasser, og avtale henting med Rogaland Gjenvinning, men da er man nødt til dokumentere prosessen med detaljert timeliste og bilder for å få utbetalt midlene. Utmålingen av tilskuddet vil foregå som følgende: 

Stående piggtråd: 

  • Kr. 10,-/meter uavhengig av arbeidsforbruk, terreng, tilgjengelighet og piggtråd i ulike høyder.​
    • Eller kr. 330,-/time for person eller kr. 600,-/time med traktor

Fjerne gammel piggtråd:

  • kr. 330,-/time for person eller kr. 600,-/time med traktor

Tilskudd pr.kg piggtråd: 

  • Ok, hvis kommunen har gode rutiner for oppfølgning

 

Ved levering er det også viktig å påse at ikke gress og annet avfall er viklet sammen med piggtråden