Bondelaga, Sau og Geit og Småbrukerlagene i Rogaland, Agder og Vestland ba om at direktoratet gir dispensasjon fra gjeldende regler for lisensjaktperiode for ulv, med umiddelbar virkning. Miljødirektoratet ga raskt avslag på søknaden.

En ulv ble felt på skadefelling i Lund kommune 16. oktober. Opplysninger fra SNO tyder på at det fortsatt er minst en ulv i områdene vest i Agder, sør i Rogaland. I tillegg er tilstedeværelsen av en ulv i tidligere Sogn og Fjordane godt kjent for direktoratet.

Rovviltregion 1 er i en særstilling i norsk rovviltforvaltning, i og med at hele regionen er beiteprioritert område. Det er avgjørende for beitenæringa at regionen ikke har forekomst av ulv ved beitesesongens start våren 2021. I våre områder er småfe ute, på innmarks eller utmarksbeite, store deler av året. Det innebærer at ulveangrep også kan skje (og har skjedd) utenom ordinær beitesesong.
Uttak gjennom skadefelling og/eller lisensjakt er viktigste skadeforebyggende tiltak i regionen, jf. gjeldene forvaltningsplan. Rovviltnemnda i Region 1 har satt en lisenskvote på 3 ulv for kommende lisensjaktperiode. Å åpne for lisensjakt på høsten, når det allikevel er mange jegere ute på storviltjakt øker sannsynligheten for uttak.
På denne bakgrunn ba vi direktoratet gjøre unntak fra dagens regler, ved å åpne for lisensjakt på ulv i region 1, fra dags dato til ordinær jaktstart 1. desember. Vi er sterkt kritiske til direktoratets blanke avslag på vår søknad om fremskynding av lisensjakt på den gjenværende ulven.

Landbrukets næringsorganisasjoner er uenige i den endringen av lisensjaktperioden departementet gjorde, fra oppstart 1. oktober til oppstart 1. desember. Norges Bondelag vedtok nylig nytt næringspolitisk program. Av programmet framgår at «lisensjaktperioden for ulv utenfor ulvesona må starte 1. september». Standpunktet fikk bred støtte av delegatene fra vår rovviltregion.