Jordbruksnæringa har nylig inngått en klimaavtale med Regjeringa, og gjennom Landbrukets klimaplan viser vi hvordan vi skal innfri jordbrukets klimaforpliktelse i klimaavtalen. Dette uten at det går på bekostning av norsk matproduksjon, bosetting i distriktene, norske arbeidsplasser både i landbruket og matindustrien, og ikke minst matberedskap. Det vi forventer i tråd med klimaavtalen vår, er at regjeringa i meldinga tar jordbrukets klimaplan på alvor og legger disse tiltakene inn i sin klimaplan.  

Regjeringa har en unik mulighet til å satse på Norge som et foregangsland innen bærekraftig landbruk. Da må det komme nye virkemidler som gjør det enklere for bonden å ta klimainvesteringer på eget gårdsbruk og nye virkemidler på grønn norsk landbruksteknologi.

Vi forventer at redusert kjøttforbruk og dermed redusert kjøttproduksjon som omtalt i Klimakur, ikke blir en del av Norges klimapolitikk. Det vil få alvorlige konsekvenser for framtidas norske matproduksjon, matberedskap og norske arbeidsplasser. Et slikt tiltak er unødvendig (i jobben med å få ned klimagassene i landbruket).

Koronakrisen er en vekker om hvor viktig det er med egen matproduksjon basert på norske ressurser. Når vi skal skape nye arbeidsplasser etter oljen, trenger Norge flere hender i landbruk og matindustri, ikke færre.