Inntekt

Rogaland Bondelags årsmøte krevjar at Norges Bondelag ved framtidige jordbruksforhandlingar får på plass en modell der en bruker rett talgrunnlag, og kor blant annet bøndenes arbeidsvederlag og kapitalavkasting identifiserast kvar for seg.

 

Vi krevjar en konkret opptrappingsplan over 3 år som fører til jamstilling av bondens arbeidsinntekt med arbeidsinntektene til gjennomsnittleg lønnsnivå for landet.

I en slik opptrappingsplan må det bereknast avkastning på føretatte investeringar til landbruksformål inklusive kjøp av jord og kvote.

 

Mjølkeutval

Kostnadsveksten på mjølk er estimert til å gi etterslep i inntekt på 3-4 kroner per liter.

Rogaland Bondelags årsmøte krevjar at Norges Bondelag etablerer et eige mjølkeutval på lik linje med  kornutvalet og grøntutvalet. Halvvegs i stortingsperioden skal halve etterslepet være dekket.

-          Inntransport av mjølk må få eigen finansiering. Dagens PU ordning må vurderast.

 

Velferdsordningar

Velferdsordningane er viktig for rekruttering. Velferdsordningane er bonden, familien og dyra sitt sikkerheitsnett. For at bonden skal ha like rettar som andre og sikra dyra godt stell ved fødsel, sjukdom og død må det:

-          sikrast tilgang på nok landbruksvikar og midlar til å dekka heile behovet for avløysing.

-          ikkje avkortast på bakgrunn av anna lønsinntekt.

-          gis tilskot til dei etterlata til avløysing, også der den avdøde ikkje har oppnådd inntektskravet på 1/2G

 

Investeringsfond

Rogaland Bondelag krevjar at Norges Bondelag skal arbeide for å få på plass en fondsordning som mogleggjer nødvendige investeringar i landbruket.

 

Klima

Årsmøte i Rogaland Bondelag forventar at Norges Bondelag er tydelege på at berekraft handlar om meir enn klimagassutslepp. Me må kommunisere tydeleg at klimagassutslepp frå biologiske prosessar er noko anna enn utslepp frå fossile kjelder

 

Utdanning

Rogaland Bondelag ønsker et lærlingløp i agronomutdanninga for å gi et fagbrev, kunn om det ikkje

går på kostnad av vinterlandbruksskulane. Derfor må ordninga evt. bli 3 år på skule og 1 år i lære for å sikre at det framleis er en læreplan for vinterlandbruksskulane.