Fylkesleder Marit Epletveit, brukte sin innledende tale til å snakke om hva slags betydning koronaåret har hatt for landbruksnæringen. Samtidig som hun også trakk frem flere poeng som er viktige å ta med seg fra pandemien, både som bonde men også som stat, for kunne å sikre tilgangen til norsk mat. Etter talen ble det åpnet opp for debatt, hvor flere av delegatene belyste saker som står dem nært. Her kom det blant annet opp forslag til klimatiltak som kan være av betydning for næringen. Ellers hadde John-Erik S. Johansen som er styremedlem i Norges Bondelag et halvtimes innlegg, hvor han oppsummerte hva Bondelaget har fått til i løpet av 2020. Han gikk også gjennom det som Norges Bondelag skal jobbe med fremover, hvor det nye næringspolitiske programmet spiller en stor rolle.

 

Utenom de ordinære sakene om årsmelding, regnskap og budsjett, var det også en innkommet sak som ble behandlet. Denne saken omhandlet tallgrunnlaget i jordbruksforhandlingene, hvor det er ønskelig å få til justeringer av dette grunnlaget. På bakgrunn av den innkomne saken har styret kommet med en innstilling, som ble vedtatt på møtet. I tillegg ble strategiplanen for 2021-2030 behandlet, og her kom det to forslag til endring. Det ene forslaget var å legge til et punkt hvor man arbeider for at det i utbyggingsaker må tas med landbruksfaglig vurderinger i planprosessen, før planer blir lagt ut på høring. Mens det andre forslaget handlet om å legge til: " Styrke råderetten over egen eiendom og sikre erstatning"  i et eksisterende punkt. Med utgangspunkt i disse endringene ble strategiplanen vedtatt. 

 

Kåringen av årets lokallag er en viktig del av årsmøtet, og i år var det Strand Bondelag som stakk av med seieren. De har fått til mye i løpet av et vanskelig år, både i sosiale medier og i det fysiske rom. Gratulerer så mye med bragden, Strand Bondelag!  Det ble også gjennomført et valg, og valgnemndas innstilling gikk i gjennom. Styret i Rogaland Bondelag vil i 2021 bestå av: 

Fylkesleder: Marit Epletveit, Gjesdal Bondelag  

Nestleder:  Jakob J. Eskeland, Vats Bondelag

Styremedlemmer: 

Jakob J. Eskeland, Vats Bondelag 

Geirmund Helgøy, Hjelmeland Bondelag

Bente Gro M. Slettebø, Bjerkreim Bondelag 

May Britt Lode, Nærbø Bondelag

Varamedlemmer: 

  1. Jon Tore Refve, Bore Bondelag 
  2. Erik Øvrebø, Bokn Bondelag 
  3. Øyvind Hebnes, Suldal Bondelag

 

Gratulerer til alle valgte, både gjenvalgte og nyvalgte og takk for innsatsen til dere som gikk ut av styret!