Ringorm byr på en del utfordringer i forhold til smittevern:

• Storfe kan spre smitte selv om de ikke viser tegn på ringorm

• Vaksinerte storfe kan spre smitte

• I smittede besetninger kan bare en andel av dyra vise klinisk sykdom, selv om hele besetningen er smittsomme

• Inkubasjonsperioden varierer mellom individer og raser

• Varighet av utbruddet og synlige tegn på ringorm vil variere. Hos kjøttferaser kan sykdomsperioden være kort og kun et fåtall av besetningen viser symptomer.

• Det er uvisst hvor lenge dyr er smittsomme etter at de har vært syke

• Indirekte smitte skjer via miljø, personer og utstyr Det er relativt enkelt å kontrollere og redusere smitterisikoen når dyra er inne, men det vil kreve god planlegging og fokus på detaljene for å holde smitterisikoen lav i beiteperioden.

Det er viktig å prioritere de tiltakene som utgjør den største smittefaren. God smittebeskyttelse og kontroll i egen besetning kan oppnås ved å holde fokus på tre hovedelementer.

Disse rådene og anbefalingene gjelder spesielt i risikosonene, men kan nyttes av alle som ønsker det:

1. Ringorm-overvåking og kontroll i egen besetning

• Regelmessig tilsyn med spesiell oppmerksomhet på hud og hårforandringer, og hold lav terskel for prøvetaking.

• Hold god journal over bevegelser og endringer i besetningen, samt oversikt over beitebruk.

• Tell dyr for å sikre at ingen har hoppet over til naboen.

• Beitegrupper som har hatt kontakt med andre storfe med uavklart smittestatus, bør en holde egne dyr adskilt fra resten av egen besetning inntil smittestatusen er avklart.

• Husk å notere ørenummer og dato for kontakt dersom en eventuell smittesporing blir nødvendig på et senere tidspunkt

2. Unngå økt risiko for ringormsmitte gjennom direkte kontakt

• Sørg for gode gjerder, spesielt at strømgjerdene er intakte og gir god styrke rundt hele gjerdet.

• Unngå fellesbeiter. Se på mulighetene for veterinære helseattester fra alle som skal på samme fellesbeite.

• Nye dyr, som avlsokser, kan jod-dusjes før introduksjon i besetningen. Ellers vises det til anbefalinger i forbindelse med livdyromsetning.

3. Unngå økt risiko for ringormsmitte gjennom indirekte kontakt

• Felles utstyr (behandlingsbokser, transportvogner/kasser og grinder) må vaskes og desinfiseres mellom brukere/besetninger/dyregrupper

• Bruk smittesluser og andre smittereduserende tiltak mellom besetningerRingorm i Rogaland

- RingiROG Særskilte tiltak i risikosonene:

• Storfe fra risikosonen bør ikke på nabobeite/fellesbeite utenfor risikosonen. • Storfe som skal på nabo/fellesbeiter innad i risikosonen bør jod-dusje dyr ved beiteslipp.

• Storfe som har vært i kontakt med andre besetninger (ved lån/leie av avlsokse og rømlinger), bør jod-dusjes før de slippes tilbake med resten av besetningen.

• Storfe som har vært utsatt for økt ringormsmitte i beiteperioden bør holdes i karantene i 8 uker før de introduseres i resten av besetningen.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet fraråder å bruke vaksine i forbindelse med kjøp/salg og/eller bruk av fellesbeite. Ringormvaksinen er kun anbefalt og forbeholdt til de besetningene som har fått påvist smitte. Beiteslipp i besetninger som har restriksjoner etter påvising må forholde seg til de pålegg og krav som Mattilsynet stiller i forbindelse med beitebruk.

RingiROG mars 202