Lars Petter Bartnes kom til Rogaland for å greia ut om årets jordbruksavtale

Av Wenche Pollestad,
  • Tips en venn om denne siden

På tysdag 26. mai var leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes på besøk i Rogaland for å delta på åpne møter der jordbruksavtalen var tema.

Det var satt opp to møter med Lars Petter , et i Bjerkreim  og et i Sandnes

Om lag 30 pelsdyropprettarar møtte Lars Petter i Sandnes. Det var stor frustrasjon med at frakttilskot til pelsdyrfôr vart nulla ut i årets forhandlingar. Det er spesielt pelsproduksjon i distrikta som vil få ein stor auke i fôrprisane. Lars Petter Bartnes forstår frustrasjonen og sa at denne ordninga var med i forhandlingane heilt til slutt frå Bondelaget si side.  Det var ut frå ei totalvurdering av forhandlingsresultat som gjorde at Bondelaget valde å inngå avtale med staten. Utfordringane for pelsdyrnæringa er store i tida framover. Det er viktig at Norges Bondelag er tydelig i  si støtte til denne næringa og bidreg i arbeidet, og at dette vil bli gjort. Leiar i Norges Pelsdyravlslag Bertram Trane Skadsem var ordstyrar på møtet.

På Bjerkreim samfunnshus var det 150 personar som ønska Lars Petter Bartnes velkommen.  Lars Petter orienterte om jordbruksforhandlingane, kva  som vart kravd og kva vart resultatet både i form av pengar, struktur og anna. Tap av frakttilskot på fôr til pelsdyr og ny støtteordning for utsiktsrydding var eit par dårlege element i avtalen. Den største merksemda har omlegging av kvalitetstilskot på lam fått. I avtalen vart det lagt om frå  å ha etterskotsbetaling til  å få utbetaling over slakteoppgjeret. Leiaren beklaga  at  den organisasjonsmessige prosessen før kravet vart reist mot staten skulle ha vore betre. Etter kaffi og godt drøs vart  det opna opp for spørsmål og meiningsutveksling. Det var som venta omlegginga av kvalitetstilskotet som vart hovudtema frå salen. Meiningane var delte, men hovudvekta var at omlegginga ville koste den enkelte produsent for stort tap av tilskot når dei slutta. Andre meinte det var ei rett omlegging og at det var dei som var i næringa og dei som kom inn i næringa som skulle prioriterast.  Årlig løyving til kvalitetstilskot på lam er kr 470 mill. Denne løyvinga går vidare. Meiningsforskjellane var klare, Lars Petter presiserte at avtalen vart underteikna av Norges Bondelag  og det vil ikkje bli tatt initiativ til endringar av inngått avtale.

Lodve Haaland, Betran Trane Skadsem, Ola Andreas Byrkjedal, Arnstein Røyneberg og Lars Petter Bartnes

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere