Bakgrunnen for dette skyldes flere forhold, men Nordmo og Sjøgård er ikke i tvil om at den rekrutteringsjobben som er lagt ned i næringa de siste årene har gitt resultater.

Rekrutteringsprosjekt
«Landbruket – Nordlands grønne hjerte» er et rekrutteringsprosjekt som har jobbet for økt rekruttering til naturbruksskolene og landbruksnæringa i Nordland. Bak prosjektet står Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland.

Det 3-årige prosjektet har akkurat avsluttet sin aktivitet. «Det er for tidlig å si, men det vil være overraskende om konklusjonene i prosjektet ikke vil vise at det har bidratt til den økningen vi nå ser» sier bondelagsleder Ståle Nordmo.

Deltakere på «Introduksjonskurs i fjøsstell» i Ballangen.

Naturbruksutdanning – ikke bare for bønder
Naturbruksutdanning gir en variert skolehverdag, og det er mange ulike utdanningsløp og yrkesvalg å velge i etter videregående. «Mange tenker at dette er utdanningen for de som skal bli bonde eller fisker, men de fleste som går naturbruk på videregående velger faktisk et annet yrke» sier Robin Sjøgård, som selv er en av de som ble bonde etter 4 år på naturbruksskolen.

Etter 2 år på naturbruk er det mulig å gå ut i ulike lærlingeordninger innen jordbruk (agronom), fiske/fangst, skog og hest. Etter 3 år kan du få studiekompetanse og søke videre på en rekke ulike høgskoler og universitet.

Klima, miljø og bærekraft blir mer og mer viktig for dagens ungdom, og for de som er opptatt av det, er absolutt naturbruk det riktige utdanningsvalget påpeker bondelagsleder Ståle Nordmo.

«Speed dating» – en fin måte for landbrukets organisasjoner og naturbrukselevene å bli kjent med hverandre.

I Nordland er det naturbruksskoler på Sortland (Kleiva) og i Mosjøen (Marka).

I flg Nordland Fylkeskommune har i overkant av 8 800 personer søkt til de videregående skolene i Nordland for skoleåret 2020/21. Det er en nedgang på 500 søkere sammenlignet med 2019/20. Nedgangen har sammenheng med at det er færre ungdommer i de aktuelle årskullene.

I Nordland har søkerandelen til naturbruk økt hvert år de siste 6 årene, og for skoleåret 2020/21 har andelen aldri vært så høy. Antall elever på naturbruksskolene er stabilt høye til tross for at årskullene som søker blir mindre.

Avløserkurs som valgfag. I Leirfjord har det vært tradisjon med avløserkurs som valgfag på skolen i mange år – et godt rekrutteringstiltak til naturbruksskolen i Mosjøen.

Les mer om naturbruksutdanning på https://naturbruksskolene.no/

Kontaktpersoner til saken:

Ståle Nordmo, leder Nordland Bondelag, tlf. 469 24 239

Robin Sjøgård, leder Landbruket - Nordlands grønne hjerte, tlf. 936 22 024