Nyheter

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Vil ha meir fleksibel handtering av RMP-datofrist

Styret i M&R Bondelag merkar seg at ordninga med tilskot til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel har ein positiv verknad på gjødselhandtering, men ber Fylkesmannen vurdere å endre kravet slik at det kan praktiserast ein meir fleksibel datofrist tilpassa vertilhøva.

Aktive møringer på Bondetinget

En aktiv delegasjon fra Møre og Romsdal Bondelag deltok på ”Bondetinget” i Sarpsborg 13. og 14. juni sammen med 300 andre delegater og gjester, deriblant landbruks- og matminister Jon Georg Dale fra Volda. Både Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal og Arne Magnus Aasen, Tingvoll, ble gjenvalgt til styret i Norges Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere