Nyheter

Temadag Eigarskifte

Møre og Romsdal Bondelag inviterer på nytt til samling med tema Eigarskifte i landbruket. Denne gong laurdag 11. februar 2017 kl 10.30 – 17.00 på Hotell Ivar Aasen i Ørsta.

Kven sit i skyttargrava no?

- Jon Georg, bønder sutrar ikkje, men det hender vi bit tennene saman så hardt at vi får tårar i augo. Det skriv leiar i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, som tilsvar på intervju med landbruks- og matminister Jon Georg Dale i Sunnmørsposten før jul.

Auka risiko for geitebøndene

Styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, geitebonde Petter Melchior i Norddal, meiner jordbruksmeldinga føreslår auka usikkerheit for framtidig inntening og dermed auka risiko for geitebøndene. Det betyr i praksis stagnasjon og avvikling.

- Vi lyttar til Dale med stor interesse og betydeleg skepsis

Leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, meiner regjeringa i den nye jordbruksmeldinga forsøker å fjerne ei rekke enkeltordningar som til saman vil bidra til at distriktslandbruket blir kraftig svekka, og bonden får større risiko.

Tingvollost hadde ikke eksistert uten mottaksplikta

Osteverdensmester Kristin Waagen i Tingvollost sier til NRK at mottaksplikta som samvirke har er alfa og omega for dem. - Uten Tine måtte vi ha ystet hver helg året rundt fordi kyrne produserer like mye uansett. Tine henter det vi til enhver tid har til overs.

Hva med Vestlandet, Jon Georg Dale?

- Erfaringene med regjeringa gjennom tre år gjør at vi ser fram til jordbruksmeldinga med stor interesse og dessverre betydelig skepsis.

Bondelaget gratulerte med verdens beste ost

- Dere har skapt et osteeventyr som «raserer» hele Europas tanker og oppfatninger om hvor verdens beste ost skal komme fra. For den kommer nemlig fra Torjulvågen, sa leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, da fylkeslaget troppet opp hos Tingvollost fredag for å hedre verdensmesteren.

Frp tar æren men har seg selv å skylde

- Her i landbruksministrene Listhaug og Dales fylke fortsetter nedgangen i antall gårder og areal dyrka jord etter regjeringsskiftet. Det er umulig å etterleve deres politikk, skriver leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i et leserinnlegg som står på trykk i Dagbladet i dag.

Regnskapsførere på skattekurs i Ålesund

Over 70 ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal som har samarbeid med Bondelaget er denne uka samlet på Quality Hotel Waterfront i Ålesund til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Inspirerende ledermøte på Åndalsnes

Over 50 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 11. og lørdag 12. november, som i år var lagt til Åndalsnes i Rauma kommune.

Jordbruket generer arbeidsplasser

Det var stort presseoppmøte da Møre og Romsdal Bondelag 3. november inviterte stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) til møte med tre damer i Halsa som har kuttet ut annet yrke for å bli bønder. Gardsbesøket var på garden hos Marte Halvorsen i Valsøyfjord.

Støtter pelsdyrnæringa

- Møre og Romsdal Bondelag er svært nøgd med store delar av Pelsdyrmeldinga som fredag vart lagt fram av regjeringa. At hovudkonklusjonen er at regjeringa går inn for fortsatt berekraftig framtid for næringa er gledeleg, seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen.

Yngleområdet for gaupe må ikkje utvidast

Det bør framgå kva verknader vedtak i nemnda vil kunne få for utmarks-/beitenæring. Sonebasert forvaltning er pr i dag truleg det beste. Leggja til rette for ei meir effektiv jaktutøving. Yngleområdet for gaupe i Møre og Romsdal må ikkje utvidast. Nasjonalt viktige kulturlandskap bør ikkje inngå som prioritert yngleområde for rovdyr. Jakt på rovdyr bør i større grad kunne samordnast med jakt på hjort og villrein.

2.615 foretak søkte produksjonstilskudd

2.615 foretak i Møre og Romsdal søkte produksjonstilskudd i august i år, som er 39 færre sammenlignet med i fjor. Antall melkebruk går fortsatt ned, mens sauebruk og bruk med ammekyr har økt siste året.

Saknar fokus på verknadane av tidlegsanking

Møre og Romsdal Bondelag meiner det er behov for ei betre klargjering av erfaringane med tidlegsanking før dette utan vidare blir brukt som tapsreduserande verkemiddel. Det er ikkje sett fokus på kva verknader det har for beitenæringa, m.a. om det praktisk let seg gjennomføre, muligheter for tilgang til innmarksbeite og konsekvensar av auka behov for vinterfor.

- Risikoprosjekt fra regjeringa

- Regjeringa benytter nok en gang anledninga til å angripe familielandbruket i sitt forslag til statsbudsjett, ved at aksjeselskapene løftes og unge bønders investeringsmuligheter svekkes, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen fra Surnadal.

Fokus på størrelse, klima og god samhandling

Hvor stort er stort nok? Kua – en klimaversting? God samhandling = gode resultater. Dette ble satt fokus på da faglagene, Landbruk Nordvest og NORSØK på Tingvoll samlet et 60-talls tilhørere på fagseminaret under Dyregod-dagane i Gjemnes lørdag 3. september.

Suksess med Åpen Gard i Molde og Nesset

Både Molde Bondelag og Nesset Bondelag hadde full klaff med både oppmøte og vær da de arrangerte Åpen Gard søndag 28. august. På Indre Årø gard var det rekordbesøk med vel 1400 besøkende, mens vel 350 besøkende fant veien til Åsagarden i Eidsvåg.

Ærlig mat – ja takk!

Bondelaget og Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerte i lag med Matfestivalen i Ålesund matseminaret «Ærlig mat – ja takk!» på Parken Hotell i Ålesund torsdag 25. august. Et 60-talls deltakere fikk mange gode innspill og synspunkter fra innlederne.

Bondelagsstyret på Vestlandsbesøk

Styret i Norges Bondelag var 16. og 17. august på Vestlandsbesøk. Ved å ta styremedlemmene med på ei reise fra Molde via Rauma over Trollstigen til Valldal, videre gjennom Stranda til Norangsdalen og Hjørundfjorden i Ørsta, og så videre til Hornindal og Gloppen i Sogn og Fjordane, fikk Bondelagsstyret et bedre innblikk i vestlandsbondens muligheter og begrensninger.

Møringer på Bondetinget

Det var en aktiv delegasjon fra Møre og Romsdal Bondelag som deltok på ”Bondetinget” på Lillehammer 8. og 9. juni sammen med 300 andre delegater og gjester, deriblant landbruks- og matminister Jon Georg Dale fra Volda. Både Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal og Arne Magnus Aasen, Tingvoll, fortsetter i styret i Norges Bondelag.

Jordvern er eit samfunnsansvar

Møre og Romsdal er i landstoppen når det gjeld bortfall av dyrka jord. Dette var litt av bakteppet då det vart invitert til jordvernkonferanse på Gjermundnes 21. mai. Berre i løpet av dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk.

- Avtalen er akseptabel, men ikke mer

Bondelaget er enig med staten om jordbruksavtale for 2017. Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, mener det beste med jordbruksavtalen er at bøndene har fått Frp med på lik inntektsutvikling for små og store melkebruk. Avtalen er lite skritt for landbruket, men et stort framskritt for Fremskrittspartiets landbrukspolitikk.

Feil frå Forsell

Norsk jordbruk er i ei veldig positiv utvikling, påstår statens forhandlingsleiar. Sanninga her i Møre og Romsdal er at sidan 2000 har jordbruksarealet vorti redusert med 12%, storfekjøttproduksjonen er redusert med 30%, mjølkeproduksjonen med 15% og lammekjøtproduksjonen med 19%.

Regjeringa fortsetter ensrettinga mot stordrift

- Gjennom statens tilbud i jordbruksoppgjøret sier regjeringa nok en gang at mindre og mellomstore gårdsbruk ikke er en del av framtidas landbruk i Norge, sier Oddvar Mikkelsen, leder i Møre og Romsdal Bondelag.

Vinn eller forsvinn for Vestlandsjordbruket

Utviklingen i vestlandsjordbruket har vært særlig krevende i årene etter årtusenskiftet. Ikke minst har store areal med grasmark gått ut, og landsdelen produserer nå langt under potensial. Dette er særlig problematisk knyttet til den fallende norske storfeproduksjonen og manglende utnytting av frukt- og bærpotensialet i landet. En forutsetning for at denne politikken skal virke, er balanse i ressursbruken i jordbruket mellom blant annet Østlandet og Vestlandet.

Bondemarkering i Volda

Samme dag som landbrukets kravdokument ble overlevert landbruksministeren, markerte Bondelagene på Søre Sunnmøre landbrukets gode sak i statsrådens hjemkommune.

Politikerne støtter fylkesbondelagets krav

Det var bred støtte hos fylkespolitikerne om Bondelagets hovedbudskap om at små og mellomstore bruk må prioriteres i årets jordbruksoppgjør. Fylkestingets gruppeledere fra seks politiske partier stilte opp da Møre og Romsdal Bondelag inviterte til gardsbesøk hos melkebonde Kjersti Ellingsgård på Bolsøya i Molde 19. april. Alle politikere var varme forsvarere av Vestlandslandbruket.

Velkommen til Jordvernkonferansen 21. mai på Gjermundnes

Møre og Romsdal er i landstoppen i forhold til å ta i bruk dyrka jord til andre formål. Berre i løpet av dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk på Nordvestlandet. Dette er bakteppet når vi inviterer til Jordvernkonferanse på Gjermundnes vidaregåande skule i Vestnes laurdag 21.mai.

Tromsbønder besøkte Møre og Romsdal

Det er mange likheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Troms. Samme utfordringer og struktur, men noe forskjellig klima. 11. og 12. april var Møre og Romsdal Bondelag vertskap for styret i Troms Bondelag med felles styremøte og flere innlagte gardsbesøk i Romsdal og på Nordmøre.

Mer lønnsomt å bruke lokalprodusert fôr

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon i distrikts-Norge, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger. Styret krever også at det må bli lønnsomt å bruke lokalprodusert fôr framfor importerte råvarer.

Molde Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

(14.03.2016) Molde Bondelag ble på fylkesårsmøtet kåret til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag. Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård og styremedlem Sverre Solli.

Oddvar Mikkelsen ny fylkesleiar

(05.03.2016) Oddvar Mikkelsen frå Surnadal vart på årsmøtet i Molde 5. mars valt til ny fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som hadde sagt fra seg attval etter seks år som fylkesleiar og 11 år i styret.

Frykter løsdriftskravet

(05.03.2016) Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik sa i sin tale til fylkesårsmøtet at en gjennomføring av løsdriftskravet kan føre til at mange av de 500 båsfjøseierne i Møre og Romsdal vil velge å hoppe av lasset. - Jeg er sikker på at dette blir tidenes største rasjonalisering av norsk melkeproduksjon. De blå-blå sin rasjonaliseringspolitikk vil bare være en lett bris i sammenligning.

Nyttig temadag om eigarskifte

Det vart ein nyttig og lærerik temadag om eigarskifte for dei 70 unge og eldre bøndene som deltok på Møre og Romsdal Bondelags temadag på Vestnes Fjordhotell laurdag 13. februar. Bondelagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl sto for det faglege innhaldet.

Inspirerende helg for unge bønder

Samlinga for unge og nye bønder 29. og 30. januar ga de 42 deltakerne godt med sosialt og faglig påfyll og motivasjon til å satse på ei framtid som bønder. Farmen-vinner og bonde Magnhild Vik (bildet) fra Rauma var en av innlederne som inspirerte de unge bøndene.

- Ta vare på godt bondesamliv

70 personer deltok på konferansen om godt bondesamliv - møte om kjærleikens kår i landbruket med det noe utradisjonelle innholdet som tok oss på en reise fra landbruket på 1960-tallet til hvordan bevare lysten i en travel hverdag.

Møtte Norges Bondelag om samdrifter

Møre og Romsdal Bondelag var i begynnelsen av januar i møte med ledelsen i Norges Bondelag, der vilkårene for samdrifter var tema. - Samdriftssaken har vært en stor og tung sak i Møre og Romsdal over lang tid og fylkeslaget ser det som sin oppgave å jobbe for at Bondelaget sentralt ser nærmere på saken, sier fylkesleder Inge Martin Karlsvik.

Sunnmørsposten tar ein Listhaug

- Nei, vi er ikkje komne over Sylvi Listhaug heilt enno. Når Sunnmørsposten viser fram kor godt det går i landbruket, heilt utan kritisk blikk, minner det om PR-rådgjevaren sine gamle triks, skriv nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, i eit lesarinnlegg.

Regionmøter med lokale Bondelag

Møre og Romsdal Bondelag inviterer alle tillitsvalgte og styremedlemmer i lokale Bondelag til regionmøter på 4 steder i fylket om lagsarbeid og næringspolitikk. Tirsdag 19. januar holdes det dagmøte i Gjemnes og kveldsmøte i Tingvoll. Måndag 25. januar er det dagmøte i Ørsta og kveldsmøte i Ørskog.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere