Petter Melchior, NorddalBruddet i jordbruksforhandlingene og at stortingsflertallet ønsker å sende jordbruket og staten tilbake til forhandlingsbordet ble grundig diskutert på årets bondeting. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal, mener det er viktig å sette en del klare premisser, men at vi må gå i «fordelingsdrøftinger» for å være med å påvirke. Petter Melchior, Norddal, var bekymret for at dersom Bondelaget går i forhandlinger og drøftinger med staten, aksepterer vi samtidig inntektsmålet som stortingsflertallet setter.

Fem nødvendige endringer

Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, overrakte ryddesag til landbruksminister Jon Georg Dale, Volda.I sin tale forfektet landbruksminister Jon Georg Dale fra Volda fem nødvendige endringer for landbruket: Enda mer markedsretting. Styrke produksjonsdelingen (mer kanalisering). Styrke utnyttelsen av utmarka. Mer utmarksbeiting. Større matmangfold. Utvidet jakt på nye markedet (mer eksport). Ellers var Dale tydelig på at han vil følge opp Stortingets føringer i jordbruksoppgjøret og at han vil sørge for at det blir reelle forhandlinger og ikke et diktat fra Stortinget.

Overrakte ryddesag

Odd Bjarne Bjørdal fra Ørsta overrakte fra talerstolen gave til landbruksministeren: - Jeg vil gi deg ei ryddesag som du kan bruke til å holde kulturlandskapet ved like heime i Dalsfjorden i Volda når du blir arbeidsledig etter valget til høsten, sa Odd Bjarne Bjørdal.

Innlegg i debatten

Marte Halvorsen, HalsaDelegatene fra Møre og Romsdal var aktive på talerstolen. Vegard Smenes, Averøy, tok opp gåseproblematikken, mens Marte Halvorsen, Halsa, løftet fram hjorteforvaltninga i sitt innlegg.

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen, sa at foruten å drøfte dagsaktuelle saker må vi også heve blikket og sjå opp og fram. Bondens inntekter kommer fra markedet: volum x pris. Og fra budsjettmidler.

- Tollvernet gir ikke lenger rom for særlig prisstigning. Folketalsvekst burde gi volumvekst, men tollvern og forbrukernes ønske om variert varetilbud gir økt import som i mange tilfeller er større enn forbruksveksten. Det er derfor ikke rom for volumvekst. Med dagens politiske regime har det ikke vært vilje til økt bruk av budsjettmidler for å sikre inntektsutviklingen. Dette har i en del fylker gitt nedgang i produksjon, avgang av areal og ikke minst reduksjon i antall bønder. Dessuten har det vært vekst i import av forrråvarer. I denne situasjonen har vi kjempet for, og fått, en stortingsmelding som sier at hovedmålet for jordbrukspolitikken er økt matproduksjon basert på norske ressurser. Målet er motsatt av den rådende utviklingen. Hvordan når vi målet, og hvordan arbeider vi for å få forbrukere, skattebetalere, velgere og politikere til å forstå hva som skal til og bli villige til å betale prisen?

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen, SurnadalOddvar Mikkelsen spurte om vektleggingen mellom matproduksjon og produksjon av fellesgoder er riktig. Burde vi vektlegge kulturlandskap og arealbruk over hele landet høyere? Skal vi tro statsråden på hans påstand om at vi kan satse på eksport av jordbruksprodukter basert på dyrehelse, medisinbruk og unike kvaliteter som salgsargumenter? Bør vi framover legge mer vekt på samarbeid med reiselivet og fokus på kulturlandskapets betydning for turisme, for lokalbefolkningens trivsel og for biologisk mangfold?

- Vi må ta den debatten og vi må diskutere samsvar mellom mål og virkemidler, sa fylkesleder Oddvar Mikkelsen.

Styret

Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag, ble gjenvalgt som leder. Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal, ble gjenvalgt som styremedlem. Hun representerer Nortura i Bondelagsstyret som styremedlem i Nortura sentralt. Tidligere fylkesbondelagsleder Arne Magnus Aasen, Tingvoll, ble gjenvalgt som ordfører i årsmøtet, og møter da fast ved styrebordet i Norges Bondelag.

Fra venstre: styremedlem Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal, leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, årsmøteordfører Arne Magnus Aasen, Tingvoll, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal, landbruksminister Jon Georg Dale, Volda, nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda, Vegard Smenes, Averøy, Petter Melchior, Norddal og Grete Misfjord, Vestnes. Marte Halvorsen, Halsa, var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Arnar Lyche).