I styremøte 1. juni 2017 drøfta Møre og Romsdal Bondelag rapporten om evaluering av regionalt miljøprogram Møre og Romsdal, datert 9. oktober 2016 – om tiltak 3.14 - «spreiing i vår/vekstsesong».

Rapporten i PDF kan du lese ved å klikke her

 

Styret gjorde slikt vedtak: Styret i Møre og Romsdal Bondelag tek evalueringsrapporten til orientering. Styret er positive til ordninga med tilskot til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel og ser at tilskotet har hatt effekt.

Styret vil likevel peike på at datofristen 10. august vil føre til ei systematisk urettferdig ordning der det i ein del geografiske område vil vere muleg å søkje tilskot kvart år og i ein del område berre i år med spesielt tidleg slått gode vertilhøve etter 2. slått.

Styret i Møre og Romsdal Bondelag ber om at det blir vurdert å endre kravet slik at det kan praktiserast ei meir fleksibel handtering av datofrist tilpassa vertilhøva. Færre vil da spreie i ugunstig ver for å halde datofristen. Ein kan og oppnå at det i dei fleste område i fylket i normale år kan vere råd å oppfylle krava dersom ein tilpassar drifta med stort nok lager og høveleg spreie- og transportutstyr.

 

Innspel frå lokale Bondelag

Bakgrunnen for rapporten var at fylkesstyret i Møre og Romsdal i april 2015 på bakgrunn av innspel frå lokale Bondelag tok ta initiativ til at ordninga med regionalt miljøprogram (RMP) vart evaluert.

NORSØK, i samarbeid med Møre og Romsdal Bondelag, fekk hausten 2015 i oppdrag frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal å evaluere tiltak 3.14 - «spreiing i vår/vekstsesong». Rådgjevar ved fylkeskontoret, Rose Bergslid, som også har ei halv stilling ved NORSØK, utførte arbeidet med evalueringa. Det blei gjennomført ei spørjeundersøking i fem kommunar i fylket.

 

Sammendrag av rapporten:

Nasjonale og regionale miljøprogram (RMP) er etablert for å styrke miljøarbeidet i jordbruket, samt synliggjøre jordbruket sin miljøinnsats.

Høstspredning av husdyrgjødsel er en viktig årsak til avrenning av nitrogen og fosfor fra jordbruket. Med ønske om å redusere andelen høstspredd husdyrgjødsel i fylket innførte Fylkesmannen i Møre og Romsdal en ny ordning i RMP med navn «spreiing i vår/vekstsesong» - tiltak 3.14, hvor bønder som sprer all husdyrgjødsel innen 10. august kan søke om tilskudd. Tiltaket ble innført i 2012. 40 % av tilskuddsmidlene i RMP brukes til dette tiltaket.

Det er gjennomført en evaluering av om tiltaket har hatt ønsket effekt. NORSØK har utført oppdraget i samarbeid med Møre og Romsdal Bondelag. 5 store landbrukskommuner ble valgt ut. I hver av disse kommunene ble landbrukskontorene, 10 bønder som søker på ordninga og 2 bønder (med stort driftsomfang) som ikke søker på ordninga intervjuet

Landbrukskontorene var svært godt fornøyd med tiltaket, og mente det har hatt en positiv effekt mht redusert avrenning. En del av bøndene har endra praksis for å bli berettiget tilskudd. Tiltakets største utfordring er at den er vanskelig å kontrollere tilfredsstillende.

Bøndene som deltok i undersøkelsen (både de som søkte på tiltaket og de som ikke gjorde det) var positive til ordninga. I forhold til investeringer var de opptatt av at tilskuddet måtte være langsiktig og forutsigbart.

For å søke tilskudd må all utkjøring av husdyrgjødsel fra foretaket være avslutta innen 10. august. Hvorvidt denne fristen er riktig var det punktet i undersøkelsen som engasjerte bøndene mest. Bønder som ikke sprer gjødsel etter 2. slåtten syntes naturlig nok fristen var grei. For dem kunne fristen like gjerne vært 15. juli. For mange av bøndene som er avhengig av å spre gjødsel etter 2. slåtten var fristen et diskusjonstema. Mange mente den burde vært noen dager seinere, og i tillegg litt mer fleksibel i forhold til været. Ørskog bondelag har sendt innspill til årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag (2014) om at regelverket bør justeres i forbindelse med fornying av eng. De foreslår at frist for spredning av husdyrgjødsel bør forlenges til 20.8., når/hvis gjødsla blir nedmolda og arealene isådd omgående.

Den største utfordringa for dem som ikke søker på tiltaket er manglende lagerkapasitet. Det bør vurderes en større satsing på lagerkapasitet/satellittlager/bruk av tomme lager, i tillegg til at det bør gjøres et forsøk på å optimalisere gjødsellogistikken i mange bygder.

Konklusjoner i rapporten:

Gjennomførte intervju med bønder og landbrukskontor viser at tiltaket har hatt ønsket effekt, det vil si redusert høstspredning av husdyrgjødsel. Tiltaket har ført til at mange bønder har gjort endringer i sin gjødselpraksis slik at spredning av husdyrgjødsel etter 10. august ikke lenger er nødvendig. Typiske endringer har vært at tidlig gjødselkjøring prioriteres høyere, lagerkapasiteten er utvida og spredekapasiteten er blitt større. 40 % av bøndene som deltok i undersøkelsen – og som søker på tiltaket - har ikke hatt behov for å endre sin gjødselpraksis. Typisk for disse bøndene er at de ikke har behov for å spre gjødsel etter 2. slåtten.

Forutsigbarhet i ordninga opptar mange av dem som har gjort investeringer eller som vurderte å gjøre investeringer for å bli tilskuddsberettiget.

Den største utfordringa for at en enda større andel av husdyrgjødsla i fylket skal bli spredd i vekstsesongen er lagerkapasitet. Det bør vurderes en større satsing på lagerkapasitet/satellittlager/bruk av tomme lager i tillegg til at det bør gjøres et forsøk på å optimalisere gjødsellogistikken i mange bygder. Dersom bønder i større grad samarbeider om hvem som kjører hvor kan man spare mye tid og kjøring.