Jordbruket i Norge har inngått en klimaavtale med staten som sier at næringen skal kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. For å følge opp avtalen utformet næringen Landbrukets klimaplan, som er en oversikt med tiltak som kan kutte utslipp i tråd med forpliktelsen. Jordbruket har selv ansvar for å gjennomføre tiltakene, men kommuner og fylkeskommuner kan bidra med å legge til rette for klimaomstillingen.

Dette frokostseminaret er en lansering av veilederen Klimaarbeid i landbruket – Tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommuner, med fokus på gode eksempler på tiltak som har blitt gjort i norske kommuner og fylkeskommuner.

Les veilederen her: https://kunde.kilde.no/bondelaget/klimaarbeid-i-landbruket/

Veilederen er utformet av Norges Bondelag og inneholder forslag til tiltak som kommuner og fylkeskommuner kan gjøre for å legge til rette for klimaarbeid på gårdsnivå. Den er rettet både mot kommunen, fylkeskommunen, bønder og andre samarbeidspartnere, og skal kunne benyttes som et hjelpemiddel og verktøy i klimaarbeidet lokalt.

- Webinaret vil bli tilgjengelig for streaming her:
https://youtube.com/live/9fyvKc5ozxE?feature=share

Program:

08:00: Frokost på Landbrukets Hus

08:30: Velkommen, Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag

08:35: Presentasjon av tiltakshefte: Klimaarbeid i landbruket - tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommuner, Egil Chr. Hoen, Først nestleder i Norges Bondelag

08:45: Hvordan jobber Regjeringen for å styrke lokalt klimaarbeid?, Kjersti Bjørnstad (SP), Statssekretær i Klima- og Miljødepartementet

08:55: Tilrettelegging for gårdsbiogass på Jæren, Peter Willmann, Klepp kommune

09:05: Støtte til bruk av klimakalkulator og god agronomi, Kari Mostad, Voss Herad

09:15: KlimaVest – Redusert klimaavtrykk fra vestlandsjordbruket, Lene Vangberg Monsen, Klimakoordinator i Vestland

09:25: Lokalt Bionova – klimafond for landbruket, Torunn Engebretsen Hoel, Lillestrøm kommune

09:35: Produksjon og bruk av biokull, Jan Egil Gjerseth, Sandnes kommune

09:45: Hvordan sikre godt samarbeid mellom fagområdene klima og landbruk?, Otto Galleberg, Statsforvalteren i Oslo og Viken

09:55: Oppsummering, Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag

Vel møtt!