Fra gjenlevendepensjon til omstillingsstønad

Gjenlevendepensjon er en ytelse til gjenlevende ektefelle og samboer. Formålet med reglene har vært å sikre inntekt til gjenlevende ektefelle og samboer. Med de nye reglene har formålet i større grad blitt å sikre inntekt i en kortere periode etter dødsfallet, og skal legge til rette for å gi hjelp til selvhjelp i en omstillingsperiode.

Både etter de nye og gamle reglene tilgodeser ytelsene i hovedsak ektefelle og samboer med lav inntekt. Der gjenlevende har inntekt over 0,5 ganger grunnbeløpet (G) blir det en avkortning av ytelsen både etter reglene om gjenlevendepensjon og de nye reglene om omstillingsstønad.  

Gjenlevendepensjon har vært en varig stønad frem til fylte 67 år (pensjonsalder). Etter fylte 67 år har man kunnet få et gjenlevendetillegg i pensjonen. Etter endringene som trådte i kraft 1. januar 2024 vil man kun ha rett på stønad fra NAV i en tidsbegrenset periode. Det er innført overgangsregler som medfører at det skilles mellom om man har blitt etterlatt før eller etter 30. november 2023. Nedenfor skal vi gjennomgå hovedtrekkene i de nye reglene.   

Regler for de som er etterlatt før 30. november 2023:

For de som er etterlatt før 30. november 2023 – og dermed allerede mottar gjenlevendepensjon, vil gjenlevendepensjonen gå over til å bli en tidsbegrenset ytelse. Retten til gjenlevendepensjon er blitt begrenset til 3 år fra 1. januar 2024. Det betyr at siste utbetaling blir i desember 2026.

Født før 1970: Gjenlevende som er født før 1970 og som har hatt lav eller ingen inntekt, kan ha rett på utbetaling til fylte 67 år. Avgjørende er den gjenlevendes pensjonsgivende inntekt i perioden 2019-2023. I 2022 og 2023 må inntekten være under 3 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp (G). I tillegg må inntekten i 2019-2023 i gjennomsnitt være under 2 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp (G).

Hvis gjenlevende har inntekt over 0,5 ganger grunnbeløpet (G), blir 40 % av inntekten som overskyter 0,5 G trukket fra stønaden.

Regler for de som har blitt etterlatt etter 30. november 2023:

Dagens gjenlevendepensjon har blitt erstattet med omstillingsstønad. Omstillingsstønad er en tidsbegrenset stønad som vanligvis varer i 3 år. Som hovedregel kreves det at man innen 6 måneder er tilbake i arbeid eller annen aktivitet. Stønaden kan forlenges i inntil 2 år hvis man trenger hjelp til å komme i arbeid, for eksempel utdanning eller arbeidstrening.

Født før 1963: Hvis gjenlevende født i 1963 eller tidligere og som har hatt lav inntekt de siste 5 årene før dødsfallet, kan få stønad til fylte 67 år. Det er et vilkår for rett til utvidet stønadsperiode at den gjenlevende de siste fem årene før dødsfallet ikke har hatt en gjennomsnittlig årlig inntekt som overstiger 2 ganger grunnbeløpet (G) det enkelte år. Den årlige inntekten må i tillegg ikke ha oversteget 3 ganger grunnbeløpet (G) hvert av de siste to årene før dødsfallet.

Stønaden utgjør 2,25 ganger grunnbeløpet (G) per år der avdøde hadde full trygdetid. Hvis gjenlevende har inntekt over 0,5 G, reduseres stønaden med 45 % av inntekten som overstiger 0,5 G.

Gjenlevenderett i pensjon

Etter pensjonsalder kan man som gjenlevende ha rett på gjenlevenderett i pensjon, som innebærer at man som gjenlevende ektefelle/samboer kan ha rett på høyere pensjon. Årstallet for når gjenlevende er født får betydning for om man har rett på gjenlevenderett i pensjonen sin:

Født etter 1963: Gjenlevende ektefelle og samboer vil ikke få gjenlevenderett i pensjonen sin.

Født før 1944: Mottar man gjenlevenderett i pensjonen sin vil reglene være uendret for denne gruppen.

Født 1944-1962: Fra 1. januar 2024 gjelder nye regler for regulering av gjenlevenderett i alderspensjonen for dem som er født i 1944 eller senere. De nye reglene innebærer at gjenlevenderetten skilles ut som et eget tillegg. Denne delen av pensjonen vil ikke lenger bli regulert 1. mai hvert år når resten av pensjonen reguleres.

Barnepensjon

Hvis man er barn og har mistet en eller begge foreldrene, vil man kunne få barnepensjon. Pensjonen er ment å sikre inntekt til å leve å bo. Barnepensjonen er styrket fra 1. januar 2024.

For det første er barnepensjonen utvidet fra fylte 18 år til 20 år.

Videre er satsene for barnepensjon økt. Har man mistet en av foreldrene utgjør satsen 1 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). Hvis man har mistet begge foreldrene utgjør satsen 2,25 ganger grunnbeløpet (G).

Etter tidligere regler ble det en fordeling av barnepensjonen mellom søsken. Etter de nye reglene f.o.m. 1. januar 2024 har søsken rett på hver sin barnepensjon uavhengig av hverandre.