Det råder fortvilelse og frustrasjon blant våre medlemmer etter at «Hans» har vært på besøk. Etter ekstremværet har det vært møter med lokallagene og møter med forvaltningen, samt en rødglødende telefonlinje inn til tillitsvalgte og administrasjon.

Statsforvalteren i Oslo og Viken, i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet, inviterte 16. august faglag og ulike landbruksaktører til dialogmøte knyttet til erstatningsordninger etter ekstremværet «Hans». Og selv om ikke Landbruksdirektorat har mulighet til å love noe ut over gitte lover og regler, var signalene klare på at målet er raskest og mest mulig smidig løsning for de berørte av ras og flom.

- I den svært kritiske situasjonen vi har nå, må vi sikre at skadeerstatningsordningene faktisk fungerer raskt for de som er rammet. Dette kommer på toppen av allerede presset økonomi og krevende likviditetssituasjon, sier leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

Tilbakemeldinger fra tillitsvalgte i Innlandet etter «Hans»Ødelagt potetåker i Innlandet. Foto: Ingvald Landet

Gjems fortalte direktoratet om Innlandet Bondelag sitt nylig avholdte møte med egne lokallagsledere i hele fylket, hvor det blir varslet om store bekymringer knyttet til fôrmangel på grunn av tap av rundballer, nedslammet gras som muligens ikke kan benyttes, nedslammet korn, druknede poteter og fare for tørråte på tilliggende områder, samt engstelse for raske råteskader på varelager etter innhøsting.
Med andre ord er det mange bønder som sitter med svært stor usikkerhet knyttet til sine produksjoner og hvilken erstatning de kan regne med ved eventuelt verst tenkelig utfall.

God informasjon og hjelp til bønder

Fra forvaltningen blir det lagt opp til god informasjon på nettsidene til Landbruksdirektoratet og Statsforvalteren. Her vil det også legges ut svar på de vanligste spørsmålene som dukker opp knyttet til situasjonen.
Når det gjelder mer hjelp knyttet til erstatningssøknader, vises det til landbrukskontorene i kommunene, samt at også bønder oppfordres til å benytte landbruksrådgivere generelt.
Landbrukskontorene i kommunene har et ekstra ansvar for å sørge for at bønder får god informasjon om de ulike ordningene, og det vil trolig bli arrangert informasjonsmøter i kommunene.

Dokumenter skade før oppretting starter

Husk at skadeserstatning forutsetter at man sørger for solid med bilde- og/eller videodokumentasjon av skader, og at man begrenser tap av verdier så godt det lar seg gjøre. Ifølge Landbruksdirektoratet er det mulig å begynne opprettingsarbeidet før man får svar på søknad til Naturskadeordningen.
Men det er avgjørende at solid dokumentasjon av skader følger med søknaden, som da nødvendigvis er sendt innen fristen. Landbruksdirektoratet sier også at de er fleksible på å få tilsendt tilleggsdokumentasjon, som anbudspapirer og lignende, så lenge det er god dialog med søker om ettersendinger av dokumentasjon.

Bondelaget er utålmodige

Bondelaget jobber med flere saker for å avhjelpe den vanskelige situasjonen. Blant annet har Norges Bondelag i møte med statsråd Pollestad bedt om at Naturskadeordningen må forenkles i saker etter dette ekstremværet. Siden skadeomfanget er så stort, mener Bondelaget at det vil ta for lang tid å følge dagens omstendelige regler. Bondelagsleder Elisabeth Gjems sier at hun er utålmodig.

- Bondelaget vil fortsette å legge press på landbruksminister og andre politikere om raske tiltak for de som er rammet av ras og flom. 
 

Åmot-bonde Thomas Meyer French på befaring etter ekstremværet "Hans". Foto: Elisabeth Gjems