- Dette er vår generasjons mulighet til en bedre akkord for bonden. Vi trenger ei inntekt på linje med andre. Våre innspill er ikke hensyntatt, og derfor er dette en svært tung dag, sier leder av Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

Bondelagsleder Gjems sier at det er ulike flertall og mange merknader, slik at denne innstillingen er uklar og spinkel. Hun mener at politikerne i komiteen har drevet et høyt spill, der bonden er taperen.

- Det er ikke lett å forstå at ett flertall er enige om tallgrunnlaget og et annet om tidsplan for opptrapping. Venstresiden er med på en opptrapping som regjeringa og høyresiden legger premissene for. Det er et paradoks at de partiene som sikrer flertall for en ny metode å regne ut bondens inntekt, har lave ambisjoner for gjennomføring av opptrapping. Dette skaper utrygghet hos oss bønder, sier Gjems.

- Forbedre tallgrunnlaget

Det nye styret i Innlandet Bondelag, som ble valgt på årsmøtet 14. mars, har hatt sitt første styremøte torsdag og fredag, og Stortingsmelding nr. 11 ble naturlig nok et sentralt tema under møtet. For Bondelaget hadde uten tvil ambisjoner for denne stortingsmeldinga.

- Vi har jobba hardt for å få på plass en opptrappingsplan for landbruket og strategi for økt selvforsyning, og vi hadde håpet forhandlingene mellom partiene i næringskomiteen ville resultere i forbedringer langs de forslag vi har gitt innspill på, sier Bjørn Olav Søndrol, nestleder i Innlandet Bondelag.

Stortinget skal ikke fatte vedtak før om ei uke, så Stortinget må bruke den tida til å samle seg om å forbedre tallgrunnlaget. Bondelaget vil jobbe hardt for å få det til. Arbeidet er ikke ferdig før vedtaket er gjort.

- Jordbruksoppgjøret står for døra

Vi har ingen tid å miste for å fortsette jobben med å få inntektene i landbruket opp på samme nivå med andre. I jordbruksoppgjøret vil vi få svaret på hva stortingsvedtaket faktisk vil bety for inntektsopptrappingen, og om det er tilstrekkelig til å fjerne tvilen mange bønder sitter med.

- Dette er et skjebneoppgjør, det handler om et være eller ikke være for mange i landbruket. Stortinget skal ikke fatte vedtak før om en uke, så Stortinget må bruke den tiden til å samle seg om å forbedre tallgrunnlaget. Bondelaget vil jobbe hardt for å få det til, sier Gjems.