– Norges Bondelag tar miljøansvar, og registrerer at vi nå har fått avklart hva regjeringen ønsker av innstramminger i det nye regelverket. Vi har ventet på revidering av forskriften siden 2009, noe som har ført til uforutsigbarhet, spesielt i de mest husdyrtette områdene. Forslaget til nytt regelverk innebærer en betydelig innstramming, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.  

Norges Bondelag skal nå gå grundig igjennom forslaget og benytte muligheten til å gi høringssvar. Vi vil involvere og forankre standpunktene i egen organisasjon.

Denne innstrammingen kommer samtidig som regjeringen har gitt norske bønder marsjordre om å produsere mer for å sikre en bedre matberedskap og økt selvforsyning i Norge.

– Vi vil gjerne bidra med å øke norsk selvforsyning, noe som forutsetter at vi får betalt for jobben vi gjør og maten vi produserer. Det er avgjørende at avveiningen mellom matproduksjon og miljøhensyn reflekteres når selvforsyningen skal økes til 50%

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Mange bønder opplever en vanskelig økonomisk situasjon med store kostnadsøkninger og dyrtid, og at de nye kravene til lagring av gjødsel fra egen husdyrbesetning vil gi en allerede stram økonomi nye krav til investeringer. Nye krav må derfor følges opp med tilskuddsordninger for å redusere den økonomiske belastningen for bonden og unngå svekket matproduksjon.

 

Foreslår betydelige innstramminger for husdyrprodusentene

Husdyrgjødsel er en viktig ressurs. Nå foreslår regjeringa innstramminger for blant annet å redusere avrenningen av fosfor til vannmiljøet. Forslaget innebærer reduserte normer for gjødsling med fosfor fra både husdyrgjødsel og handelsgjødsel, og tidsrommet for spredning av husdyrgjødsel strammes inn. I tillegg blir det innført et krav til journal over den faktiske disponeringen av gjødselvare på den enkelte gård.