Formålet med avtalen er en visjon om null dødsulykker tilknyttet landbruksforetak og reindriftsnæringa. Det skal også arbeidets for å redusere antall ulykker med alvorlig personskade. Landbruks- og matminister Geir Pollestad var til stede under avtalesigneringen i dag.

Som bonde skal det være trygt å gå på jobb. Dessverre er det ikke alltid slik. Landbruket er en av de farligste sektorene når det kommer til arbeidsulykker

1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen.

Hoen forteller at nullvisjonen vil få stor betydning for næringen vår da livet vårt, og helsa vår, er noe av det viktigste vi har. Og bonden er gårdens viktigste ressurs.

Få gode råd til hva du bør tenke på angående førstehjelp i landbruket nederst på siden.

 

Skal utarbeide tiltaksplan

Avtalen som ble underskrevet i dag sier også at det årlig skal utarbeides en tiltaksplan med tiltak partene skal gjennomføre i løpet av året. Partene i avtalen er:

 • Arbeidstilsynet
 • Gjensidige
 • Landbrukets brannvernkomité
 • Landbruksdirektoratet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landkreditt forsikring
 • Mattilsynet
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Landbruksrådgivning
 • Norske Landbrukstenester
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Stiftelsen Norsk Mat

 

Hoen forteller at Bondelaget skal fortsette med sitt forebyggende arbeid med ulykker i landbruket, og sier det er flere ting som blir viktig framover:

 • Kunnskapsdeling og informasjonsarbeid til alle i næringa
 • Vi skal fortsette det gode samarbeidet med myndigheter og andre organisasjoner slik at vi samlet danner et godt nettverk rundt bonden
 • Vi skal jobbe for videre utvikling og implementering av tiltak som fremmer sikkerhet og som forebygger skader i landbruket.
 • Vi skal fortsette å støtte opp under forskning og utvikling som kan bidra til å redusere risikoen for skader i landbruket.
 • Politisk påvirkning; jobbe for å sikre statlig finansiering til forebyggende tiltak

Avtalen varer i 3 år, og behovet for videreføring av avtalen vil vurderes i forbindelse med avtalens utløp.

 

Gode råd til førstehjelp i landbruket: