Bondelaget, ved blant annet Even Byfuglien i Grøntutvalget i Innlandet Bondelag, har deltatt på dialogmøte om regelverk for grenseverdier for kadmium. Det var statssekretær Wenche Westberg i Landbruks- og Matdepartementet som inviterte til dialog om konsekvenser og mulige løsninger for å håndtere de nye og lavere grenseverdiene.

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å sette samme grenseverdier som EU, og regelverket har tredd i kraft i EU. De nye grenseverdiene vil få konsekvenser for planteproduksjon på alunskiferjord som Innlandet vil bli berørt av. Tidspunktet for når reglene trer i kraft i Norge er ikke avklart, utover at det IKKE vil påvirket årets dyrkingssesong.

Bondelagets høringsinnspill om grenseverdiene fra 2021 finner du under relaterte filer.

Kunnskap og eventuelt erstatning

På møtet ble det tatt opp behov for kunnskapsbygging om planteproduksjon på alunskiferjord, gjennom kjemisk karlegging av jordsmonnet, risikoavlastning for planteprodusenter i området, og at det kunne bli behov for erstatningsordninger for de som eventuelt rammes.

Nibio har overvåket og vurdert risikoaspektene ved tungmetallopptak i matplanter gjennom et kunnskapsutviklingsprosjekt. NIBIO foreslår at det foretas en systematisk kartlegging av alunskiferjord, basert på kjemiske analyser. Dette vil dokumentere omfanget, samt redusere risiko for overskridelser ved å øke forutsigbarheten for dyrkere. Videre vil det være et viktig grunnlag for å vurdere hvordan EUs nye grenseverdier kan håndteres i Norge, herunder situasjoner med grønsaksavlinger som overskrider grenseverdiene. Et kunnskapsutviklingsprosjekt vil være av stor betydning for grønnsaksprodusenter i alunskiferområder.

Les Nibios rapport her.

Bondelaget følger opp denne saken videre.

Tekst: Anja Fyksen Lillehaug, Norges Bondelag