Landbruks- og matmininster Geir Pollestad inviterte bondenæringa til et møte i dag for å få foreløpig oversikt over skadene etter ekstremværet Hans, og se på hvilke tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen framover.

– Nå som vannet trekker seg tilbake, begynner vi å se omfanget av dette ekstremværet. Det er enorme skader. Det meste kan bygges opp igjen, men bøndene som er berørt står nå med store spørsmål om hvordan de skal få nok fôr gjennom vinteren, og hvordan de økonomisk skal takle avlingstap og å gjenoppbygge gård og jorder, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Store landbruksområder i Innlandet og Viken har stått under vann, og noen steder har infrastrukturen blitt ødelagt av skred og ras. Det kommer til å bli stor mangel på fôr etter både tørke og flom samme sesong. Også potetåkre og korn blir hardt rammet, og avlingene er ødelagt av slam eller å ha stått i våt jord.

– Bønder har gjort stor innsats for å berge avlinger og utstyr. Det vil jeg berømme. Mange steder ble ekstremværet verre enn varslet, og vannet kom raskere, sier Gimming.

– Vi har levert oversikten vi har per nå, til statsråden i dag. Vi har også presentert hvilke tiltak som nå må til, for å få de berørte gårdene opp og gå igjen, sier Gimming. – Det blir viktig med tilpasninger i ordningene, raske utbetalinger og bistand til opprydding, for at bønder skal klare seg gjennom dette.  

Norges Bondelag ber om disse tiltakene:

  • Midler til opprydding: Grunneier blir ansvarlig for all søppel som har fulgt med vassdragene. Statsforvalter og kommuner må sette av penger til dette oppryddingsarbeidet, og tilrettelegge for innsamling av søppel.
  • En avklaring om gras, åker og grønt som har stått under vann, faktisk kan brukes til fôr og mat, eller om det er for forurenset.
  • Tilpasninger i produksjonssviktordningen, satsene må oppdateres etter dagens kostnadsbilde, takene på utbetaling bør vurderes og areal som er forurensa eller har stått under vann og ikke vil gi grovfôr av trygg kvalitet må vurderes som tapt, og gi tilskudd til produksjonssvikt.
    I årets jordbruksforhandlinger ble det avtalt å oppdatere satsene fra 2024. Vi har ikke verken råd eller tid til å vente. Satsene må oppdateres nå, slik at de svarer til kostnadsbildet i dag.
  • Raske utbetalinger. Fôrmangel som følge av taptavling/flom kan gi likviditetsutfordringer, vi ber staten vurdere forskuddsutbetalinger som i 2018.
  • Naturskadeordningen må forenkles i saker etter dette ekstremværet, siden skadeomfanget er så stort, vil det ta for lang tid å følge dagens omstendelige regler.
  • Vi ber også om at forvaltningen sikres tilstrekkelig kapasitet for effektiv i behandling av saker.