Regjeringas utsendte, statssekretær i klima- og miljødepartementet Atle Hamar (V), måtte tåle kritikk fra både tilhørere og motdebattanter under tirsdagens ulveseminar på Elverum. Bakteppet for arrangementet var sesongens ulvehjeringer på utmarksbeitene i Nord-Østerdalen. Omkring 300 personer hadde møtt opp i lokalet, som har en normalkapasitet på 230 personer. De fleste forventer at regjeringa nå vil åpne for uttak av ulv inne i forvaltningsområdet for ulv (ulvesona).

- Følger rovviltforlikene

Rovviltnemndene har vedtatt å åpne for jakt på 43 ulver i 2019. Rovviltnemnda i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold har i tillegg vedtatt å ta ut tre hele flokker inne ulvesona.

- Vedtaket er påklaget, men klagen er ikke ferdigbehandlet. Vi vil ferdigbehandle klagen som gjelder utenfor sona innen 1. oktober, og det som gjelder innenfor sona innen 1. januar, sa statssekretær Hamar i sitt innledningsforedrag. Her avviste har kritikk som går på at regjeringa gjennom sin rovviltpolitikk ikke følger opp rovdyrforlikene i Stortinget.

- Vi får en del spørsmål rundt dette, men jeg slår tydelig fast: Jo, vi fører en aktiv rovviltpolitikk, og vi følger opp Stortingets vedtak. Hamar viste blant annet til at regjeringen følger opp den todelte målsetningen om plass til både rovdyr og beitedyr i utmarka og at det føres en tydelig soneforvaltning.  Hamar sa også at regjeringen vil gjøre et nytt forsøk på en politisk dialog med Sverige om forvaltning av den skandinaviske ulvestammen. Han understreket samtidig at tapstallene av beitedyr til rovdyr i Norge er fallende.

Statssekretær, Atle Hamar (V)

Kø av spørsmålsstillere

Lokalet for ulveseminaret, Norsk skogmuseum i Elverum, ligger inne i det som i dag er ulvesonen. I løpet av få år har bruken av utmarksbeite til lam og sau i kommunen nærmest blitt avviklet. Det var likevel ikke bare bønder som møtte på seminaret, men et veldig mangfoldig publikum. Der var bønder, jegere, lokale politikere, representanter for ulike organisasjoner og «vanlige folk». Det ble ikke åpnet for spørsmål fra salen etter statssekretærens innledningsforedrag, men Hamar inngikk også i et debattpanel med blant annet andre stortingspolitikere. Når det da ble åpnet fors spørsmål ble det dannet en kø av interesserte.

Lang kø av spørsmålstillere

- Jeg blir provosert

I selve debatten var kritikken mot regjeringens rovdyrpolitikk skarp.

- Jeg blir så provosert over Atle Hamars statistikkbruk i dagens foredrag. Alle her i salen vet så inderlig godt at statistikken er en helt annen når en ser på utviklingen innenfor ulvesona.Her har vi gått fra å ha 18.000 sau til 5000 sau nå. Ikke prøv å lage den type statistikk som ikke lurer noen av oss! Alle her i salen vet hvordan dette forholder seg, og du vet det så godt du også, Hamar, sa stortingsrepresentant for Senterpartiet, Marit Arnstad

Hun fikk følge av stortingsrepresentant for Høyre i Hedmark, Kristian Tonning Rise:

- Lisenskvoteavgjørelsen som skal fattes nå vil bli den store testen på om departementet følger opp Stortingets vedtak. Om en følger rovviltnemndenes vedtak fullt ut, så vil en likevel ligge helt i øvre sjikt på bestandsmålet, sa han.

- Vi gir ni av ti fellingsløyver. Utenfor sona er det veldig lav terskel Når det gjelder klagesaken, blir den besluttet innen fristen, svarte Atle Hamar.

- Høyre vil skyte ulv i sona

Ordskiftet fortsatte på denne måten.

Arnstad: - Vi kommer ikke ned på bestandsmålet uten å ta ut flokker i ulvesonen. Dette er ren matematikk. Spørsmålet rundt lisenskvoteavgjørelsen burde ikke være så vanskelig å svare på hvis du vil ned på bestandsmålet

Hamar: - Jeg er glad for at vi kan styre etter bestandsmål, og vi gjør vårt beste for å styre ut fra det. Å påstå at vi ikke prøver å styre etter målene, blir feil. Men det skal være høyere terskel innenfor sona, det er også i tråd med stortingsvedtaket

Tonning Rise: Skal det være bestandsregulering innenfor sona når bestandsmålet er vedtatt? Dette spørsmålet svarer ikke Hamar på. Sona skal ikke være et reservat, og da må vi ha bestandsregulering innenfor sona. Men det ser vi gang på gang at ikke skjer. Slettåsflokken må ut og det er kjernen i problemstillingen

Terje Svabø (debattleder): Og der presser dere i Høyre på innad i regjeringen?

Tonning Riise: Jeg står for det som flertallet i Høyres stortingsgruppe har ment og flertallet i Stortinget har ment. Det jeg sier er i tråd med dette.

Hamar: - I tillegg til dette har vi naturmangfoldsloven som faktisk er ganske styrende i denne sammenhengen. Det er ikke riktig så enkelt som det blir framstilt av Tonning Riise her nå.