Valgnemnda innstiller på at alle de faste medlemmene i det sittende styret får fortsette jobben etter valget, på årsmøtet 17.mars.

- Vi er godt fornøyde med arbeidet som har blitt utført i anderledesåret 2020. Dog har vi noen forslag til endringer blant vararepresentantene, her kommer det tre nye kandidater inn, som vi mener vil tilføre styret en god balanse mellom ungdommelig pågangsmot, erfaring og bredde i produksjonsformene, sier valgnemndas leder Anne Guro Syversen. Hun forteller at arbeidet i nemnda har vært prega av korona-pandemien, og har foregått i sin helhet på digitale plattformer.

- Men arbeidet med å finne gode kandidater til verv i Akershus Bondelag har gått bra. Vi har hatt gode diskusjoner i valgnemnda, og kommet frem til en enstemmig innstilling, sier Syversen. Med seg i årets valgnemnd hadde hun Dagfinn Pederstad, Johan Bjørneby, Halvor Sjuve, Astrid Lindstad, Brita Skallerud og Thomas Karlstad.

Spesielt med valgnemndas innstilling denne gangen er at noen av dem som velges kan få kortere funkjsonstid enn de velges for. Alle valgene blir gjort i tråd med reglene i Akershus Bondelag. Men i samme årsmøte skal det vedtas en intensjon om å slå sammen Akershus, Østfold og Buskerud til Viken Bondelag i 2022. Dersom sammenslåinga blir gjennomført, kan funksjonstida blir kortere for dem som velges for flere år.

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Akershus Bondelag

Innstilling til styret

Leder Jens Thori Kogstad, Gjerdrum Gjenvalg for ett år
Styremedlem Eli Berven, Nannestad Gjenvalg for to år
Styremedlem Helge Olaf Aas, Eidsvoll Gjenvalg for to år
Styremedlem Terje Gulbrand Romsaas, Sørum Ikke på valg
Styremedlem Torbjørg Kylland, Kråkstad/Ski Ikke på valg
     
1. vara til styret Jørgen Thorshov, Enebakk Ny, velges for ett år
2. vara til styret Marthe Bogstad, Ullensaker Ny, velges for ett år
3. vara til styret Kari Anne Aaby, Asker og Bærum Ny, velges for ett år

Nestleder velges for ett år blant styrets medlemmer. Som nestleder for ett år foreslås Eli Berven.

 

Som utsendinger til Norges Bondelags årsmøte foreslås, i tillegg til fylkesleder:

1 Helge Olaf Aas, Eidsvoll Velges for to år
2 Jørgen Thorshov, Enebakk Velges for to år
3 Marthe Bogstad, Ullensaker Velges for toår
4 Kari Anne Aaby, Asker og Bærum Velges for to år
5 Eli Berven, Nannestad Velges for to år
6 Terje Romsaas, Sørum Ikke på valg
7 Torbjørg Kylland, Kråkstad/Ski Ikke på valg
8 Kari-Anne Svennebye Aanerud, Blaker Ikke på valg
9 Kjell Johansen, Kråkstad/Ski Ikke på valg

 

Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelags årsmøte. Velges for ett år:

1 Stein Are Lie, Vestby
2 Frank Hoel-Knai, Hurdal
3 Per Fr. Saxebøl, Frogn
4 Hans Arild Grøndahl, Nes
5 Petter Solli Aaserud, Høland
6 Joar Hylland Mikkelsen, Sørum
7 Thomas Karlstad, Rælingen
8 Kristine Koller, Skedsmo
9 Olav Skrøver Aaraas, Nittedal/Hakadal
10 Anders Klaseie, Eidsvoll
11 Vidar Kapelrud, organisasjonssjef Akershus Bondelag

 

Vararepresentant for nestleder i fylkesstyret, til Norges Bondelags representantskap, velges for ett år Innstilling: Terje Gulbrand Romsaas, Sørum

 

Fylkesstyret er aksjonsutgvalg i Akershus Bondelag. Dessuten fordeles følgende verv på styremedlemmene av styret selv: Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag, Utsendinger til åersmøtet i Akershus Bygdeungdomslag, fast representasjon i andre organisasjoner og utvalg.

 

Innstilling til møteleder for årsmøtet 2022: Terje Fossen-Hellsjø, Sørum. Vara Stina Mehus, Frogn

 

Valgnemnda som velges på dette årsmøtet vil kunne få i oppdrag å delta i forberedelsene til valg på styrelder, styre og valgnemnd ved en eventuell sammenslåing med andre fylkeslag. Likeledes kan funksjonstida bli kortere for enkelte medlemmer enn de er valgt for. Regler og instruks for valgnemndenes arbeid med disse sakene vil bli utarbeidet i felleskap av styrene i de berørte fylkeslagene.

Innstilling til valgnemnd 2022-2024:

Valgkrets 1 Knut Edgar Berger, Kråkstad/Ski Vara: Trond Oskar Svae, Vestby Innstilles for tre år
Valgkrets 2 Håkon Galby, Nesodden Vara: Per Fr. Saxebøl, Frogn Innstilles for tre år
Valgkrets 6 Kai-Helge E. Fjuk, Blaker Vara: Lars Vegard Borsdat, Aurskog Innstilles for tre år
Valgkrets 3 Brita Skallerud, Ullensaker Vara: Ole Albert Bøhn, Nes Ikke på valg, valgt i 2020 for tre år
Valgkrets 5 Thomas Karlstad, Rælingen Vara: Torgeir Reierstad, Lørenskog Ikke på valg, valgt i 2020 for tre år
Valgkrets 4 Halvor Sjuve, Feiring Vara: Bjørn Egil Baadshaug, Eidsvoll Ikke på valg, valgt i 2019 for tre år
Valgkrets 7 Astrid Lindstad, Asker/Bærum Vara: Anne Sophie Aaby, Asker/Bærum Ikke på valg, valgt i 2019 for tre år

Leder av valgnemnda velges blant nemndas medlemmer. Innstilling: Astrid Lindstad, Asker/Bærum