Konferansens målsetning har vært å tilby en bred nasjonal møteplass for ulike brukerinteresser og rolleinnehavere innen rovviltrelaterte temaer, med fokus på faglig oppdatering, nettverksbygging og diskusjon.

Her er et kort sammendrag av noen av innleggene.Ta gjerne en titt på presentasjonene på naturutvikling.no

Norsk Institutt for Naturforskning holdt innlegg om store rovdyrs respons på menneskelig aktivitet og infrastruktur, der rovdyr i likhet med andre ville dyr, i stor grad unngår å møte mennesker.

Status og nytt fra Klima- og miljødepartementet om rovviltpolitikk og -forvaltning. Det ble fokusert på bestandsmålene, der vi på landsbasis ligger under på rovviltgruppene gaupe og bjørn, tall hentet fra rovdata 15.desember 2022. Litt om lisensfelling av jerv og om ekstraordinære uttak av jerv i 2022.

NIBIO Svanhovds innlegg om DNA-overvåking av brunbjørn i Karasjok og indre Troms ved bruk av hårfeller var veldig interessant! 

Tone Våg, fra Snåsa holdt et gripende innlegg om det å være sauebonde i et «beiteprioritert område», men der bjørn likevel har vært et kjempe problem og det har vært vanskelig å få skadefellingstillatelse til tross for stor påkjenning og store tap for bonden.

Landbruks- og matdepartementet - På vei mot en ny viltlov, arbeider med en gjennomgang og modernisering av viltloven. For å gjøre den mer oversiktlig og enkel å forstå.

Bærekraftig sameksistens med sau og jerv i utmarka – et interkommunalt prosjekt, Kari Anette Slettahaug, Landbruksavdelinga for Lesja og Dovre kommuner.

«Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov - ALT HENGER SAMMEN MED ALT»

MÅL: - Redusere konfliktnivået mellom rovdyr og beitedyr - Bidra til å oppnå den tosidige målsettingen, med vedtatt bestandsmål og samtidig utnytte utmarksressursene fullt ut

DELMÅL: - Effektivisere og styrke den ordinære lisensjakta, altså legge til rette for å nå kvoten for uttak av jerv.

Marit Mjøen Solem fra FindMy holdt et godt innlegg om E-bjeller, disse kan benyttes både med sattelitt og mobilt nett. 

Så med andre ord - to innholdsrike dager på Hamar.