Dette er noen av de problemstillingene Troms Bondelag ønsket å få vite mer om da de bestilte en rapport fra Agrianalyse As.

Troms Bondelag opplever at det har vært store strukturendringer i norsk jordbruk de siste årene, men Troms skiller seg ut med større strukturendringer enn resten av landet. Samtidig viser en fersk sammenstilling av tall fra Felleskjøpet at grovfôrkostandene i Troms er spesielt høye. Arealfall og redusert produksjon er ikke noe unikt for Troms. Arealet faller i landet generelt, antall drøvtyggere som skal utnytte fôret minker og kornarealet avtar. Med andre ord prater vi om at Troms synes i å være i front av en generell trend i Norge, der vi ikke lenger greier å utnytte arealene som før og produksjon på norske ressurser faller.

 

21. april fra kl 1100- 1330, vil resultatene presenteres på Fylkeshuset i Troms.