Fylkesstyret har i høst kjørt prosess med teams-møte for lokallagene sine styrer, hvor NOUen ble presentert. Videre har lokallagene hatt mulighet til å komme med innspill til fylkesstyret. Troms Bondelag har mottatt noen innspill fra lokallagene og har i styremøter behandlet og jobbet frem et endelig forslag som er sendt til Norges Bondelag.

Litt kort om innspill som er sendt: 

Et av inntektsmålene innebærer er at man skal sammenligne inntektsnivået for bønder med lønnsmottakere, og hvorvidt det er mulig å gjøre en sammenligning uten å stille krav til effektivitet i form av en normering. Troms Bondelag mener at det må ligge et krav til effektivitet i form av normering, men det er viktig at kravet er gjenkjennelig for bonden.

Videre mener Troms Bondelag at man skal jobbe videre med hybridmodellen, og ikke forkaste arbeidet som allerede er gjort. Men vi presiserer at det kreves etterarbeid for å kvalitetssikre modellen, og at dette er en jobb for budsjettnemnda. 

Troms Bondelag mener det er særs viktig at inntektsmålet for jordbruket utformes slik at det har bred politisk forankring. Landbruket er en langsiktig næring som trenger forutsigbarhet, uansett hvem som sitter i regjering.

På punktet om avkasting på egenkapital så mener Troms Bondelag at lønnsomheten i dag er for dårlig til at både arbeidsinnsats og kapital får en tilfredsstillende avkasting. Dette er en stor utfordring. Vi mener at totalinntekten er det viktigste for bonden. Bonden er selvstendig næringsdrivende og tar selvstendige valg. Det er riktig at egenkapitalen skal ha en avkastning, men ikke som et spesifikt krav som skal inn i regnestykket. Totaltinntekten til bonden må være på et slikt nivå at en kan ta et eget valg om egenkapitalen til avkastning. I tillegg må         ikke-avskrivbar egenkapital inn i totalkalkylen, som feks. jord, veier og kvoter. 

 

Hele innspillet kan medlemmer få ved å sende en epost til: 

troms@bondelaget.no

Eventuelle spørsmål om innspillet rettes til fylkesleder Øystein Iselvmo.