For å snu utviklingen, krever årsmøtet at følgende tiltak iverksettes:

  • Sonegrensene for kjøtt, melk og areal må endres.
  • Matjorda må vernes mot nedbygging, og langsiktige jordleieavtaler må innføres.
  • Rovviltforliket må følges opp! Antall rovdyr må holdes på vedtatte bestandsmål. Troms fylke har verdens beste utmarksbeiter, samt landets beste kvalitet på lammekjøtt. Det er et paradoks at ressursene ikke kan utnyttes optimalt.