Grovfôrstudiet er et deltidsstudium på 15 studiepoeng som tilbys av Nord Universitet i samarbeid med Troms landbruksfaglige senter, Norsk Landbruksrådgiving og OPUS Sortland. Studiet er beregnet for de som ønsker formell kompetanse og en best mulig utnyttelse av grovfôrarealet.

Der ønskelig å ha med seg alle som driver i dag også etter 2024.Målselv Bondelag ved Mette Pedersen Anfeltmo ønsker å støtte Østfold Bondelag, som foreslår 700 mill. kroner ekstra til små og mellomstore bruk per år til investeringer, for å ivareta de som sliter med å finansiering på grunn av lite ressursgunnlag per gård.

Daniel Arne Hansen mente at vi må ikke svartmale alt, det finnes lyspunkter også i Troms. Men det må satses på distriktene fremover! Det må gis høyere arealtilskudd til de små teigene som driftes, det er de som går ut først i effktiviseringsprosessene på gårdsbrukene.

Oddvar Skogli viste til kommunene som utviser konsesjon til folk som ikke har intensjoner om å drive eller bosette seg på landbrukseiendommer. Dette er ikke en forvaltning som gangner jordbruket, og det bør settes til et høyere forvaltningsnivå å behandle søknader om konsesjon.

Bitten Hanstad fremmet et ønske om at vi tar bedre vare på de nye i næringa. Hvis vi skal få til generajonskkifter i landbruket må vi bli bedre til å se muligheter og ivareta alle ressursene på gården.

Det var flere lokallag som var skeptiske til løsdriftskravet 2024. Det er veldig få i Troms fylke som har ombygd etter disse kravene i dag, og det vil bli vanskelig å skaffe kapital til å få bygd om brukene innen fristen. Det er derfor ikke ønskelig at Troms Bondelag fronter dette fremover, vi må få på plass dispensasjon for de brukene som ikke er nedslitt og fortsatt er drivverdige.