Brevet kan du lese i sin helhet nedenfor:

 

Til Stortinget                                                      

Sikre Norsk matproduksjon!                                                                                                               

Harstad kommune har et aktivt og variert næringsliv, og landbruket og landbruksrelatert virksomhet er en viktig del av dette. For kommunen er det av stor betydning at landbruket fortsatt kan utvikle seg i positiv retning.

 Målsettingen om økt matproduksjon i hele landet, som Stortinget har gitt i den nye landbruksmeldingen, er et viktig signal til kommunen. Harstad kommunestyre er derfor svært bekymret over den situasjonen som har oppstått i årets jordbruksforhandlinger, med brudd mellom regjeringen og faglagene.                                                 

 Harstad kommunestyre registrerer at i 2011 utgjorde støtten til landbruket 1,7 % av statsbudsjettet, mot 8 % i 1978. Målt mot levestandard og forbruksnivå er norske matpriser blant de laveste i verden. Dette er resultat av målrettet effektiviseringsarbeid over mange tiår.

Harstad kommunestyre finner det ikke urimelig at en del av denne gevinsten tilfaller norske bønder.                                        

12april i år vedtok Stortinget Meld. St. 9 (2011-2012) – Velkommen til bords. Stortinget har med dette vedtatt ambisiøse mål om økt matproduksjon over hele landet. Meldingen inneholder imidlertid lite om hvilke virkemidler som må til for å nå disse målene. Harstad kommunestyre ber derfor Stortinget om å følge opp sine tidligere vedtak gjennom å peke på hvilke virkemidler som må settes inn for å nå de ambisiøse målene i landbruksmeldingen.

I Troms fylke er det en svært negativ utvikling i så vel antall bønder som produsert volum. Harstad kommunestyre mener derfor at det i vårt fylke er behov for ekstraordinære tiltak dersom den negative utviklingen skal snus til optimisme og økt produksjon.                                                                                                                                        

Harstad kommunestyre 24.05.2012                                       

 

Kontaktperson: Arild Kulseng Hansen, tlf 947 89 350