Fylkeskommunen i Troms og Finnmark får ansvaret for å koordinere arbeidet med satsingen. Avtalepartene er enige om at det avsettes 17 mill. kroner til satsingen.I tillegg bidrar fylkes kommunene med til sammen 8 millioner det første året.

Minimum 5 mill. kroner av satsingen settes av til forskning og øvrig kunnskapsutvikling i regi av NIBIO. De regionale partnerskapene tas med i utformingen og gjennomføring av prosjektet. Samarbeid med landbrukets organisasjoner i nord, Sametinget, statsforvalteren, nordnorske næringsaktører, øvrige forsknings- og kunnskapsmiljøer og regionale myndigheter er en forutsetning. Satsingen skal treffe regionale behov og bidra til å nå både næringspolitiske mål og distrikts- og regionalpolitiske mål. Satsingen evalueres etter tre år.

Eksempler på tiltak som kan gjennomføres i satsingsperioden:

- Forsknings-, utrednings- og utviklingstiltak innen agronomi, beite, høsting og klimatilpassing.

- Utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nord.

- Satsing på nye bønder med vekt på utvikling av kompetansemiljø og faglige nettverk.

- Bedre kunnskapen om beitenæringene i nord sine utfordringer bl.a. med rovvilt.

 - Bedre kunnskapen om nordnorsk matproduksjons betydning som forutsetning for regional matsikkerhet, forsyningssikkerhet i nordområdene i lys av de lange og sårbare forsyningslinjene både fra utlandet og til Sør-Norge

Høringsfristen på forslag til forskrift om satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord er satt til 17. februar 2023