Vi har et spennende år foran oss, med ny regjering og nye jordbruksforhandlinger å gå inn i. Jordbruksforhandlingene er hovetema for regionmøtene, men det er en arena for medlemmene å ta opp uansett tema de ønsker å diskutere.

De to første møtene er avholdt i Nordreisa og Balsfjord. Greit oppmøte, og gode diskusjoner begge steder.

Satsingen på ammeku de siste årene har vist seg vellykket i form av økt produksjon av norsk storfekjøtt og flere ammekyr som har vokst i takt med fallende bestand av melkekyr og økt etterspørsel. Men ammekyrne som har kompensert for nedgangen i melkekyr er ikke blitt jevnt fordelt over landet, og det har skjedd en forflytning av mordyr fra grasområder til kornområder. Det er ønskelig at grasområdene i Nord-Norge skal ha sin andel av denne produksjonen, og man ønsker derfor ikke å sette en stopper for investeringsmidler i Nord-Norge og Vestlandet til ammeku.

Når det gjelder sau og lam, så ønsker våre medlememmer som har deltatt på regionmøtene at det i jordbruksforhandlingene blir prioritert å øke tilskudd på utmarksbeite, da det er viktig å utnytte våre ressurser i utmarka.

Det var også diskusjoner angående utkjøpsordningen på melk. Mange produsenter har meldt sin interesse for å selge, så Troms fylke sin andel er fylt opp og vel så det. Det er 16 produsenter som har meldt inn en samlet kvote på 1700 000 liter, og 915 000 liter av dette blir kjøpt ut. Men det er viktig for både industri, transport, fagmiljø og produsentmiljø av disse literne blir beholdt innad i vår kvoteregion. Det er nå sendt ut høringer til lokallagene angående spørsmålene om man skal endre regelverket for kvoteleie, og de besøkte lokallag var i gang med sine uttalelser. 

Vekst i grøntnæringa var også omtalt, og de oppmøtte medle tilbake at det er behov for informasjon om hva som kan produseres og hva som kreves av bøndene som ønsker å starte opp med produksjon av grønnsaker. Det er ønskelig med kurs og informasjonsmøter om dette, så det får vi prøve å få på plass i løpet av våren og sommeren.