Dessverre er landbruket den næringa med flest dødsulykker pr 100.000 sysselsatt i Norge. Dette blir det nå satt inn et arbeid for å gjøre noe med. Denne kampanjen er satt i gang gjennom en enighet mellom avtalepartene der det ble satt av 1 mill. under jordbruksavtalen i 2011 og det ble forutsatt at næringa skulle bidra med tilsvarende beløp.

Kampanjen har sin bakgrunn i en erkjennelse av at HMS statusen til norsk landbruk ikke er slik vi ønsker at den skal være, vi tilhører ”toppdivisjonen” på skadestatistikken. Hovedmålet med kampanjen er å støtte opp om landbrukets 0 visjon, ”ingen ulykker på min gård”. Den midlertidige ambisjonen er at landbruket skal komme lavere på skadestatistikken enn bygg og anleggsbransjen.

Det som ligger i planen så langt er at det skal arrangeres minst en markdag i hver kommune i løpet av 2012-2013. Dette er et ambisiøst mål og vi i Oppland vurderer muligheten for å ha enkelte fellesarrangement for flere kommuner. Dette kommer vi tilbake til når planen for de enkelte områder blir klarlagt. Det er lagt opp til oppstart med ett prøvearrangement i juni med èn markdag/fagdag ett sted i fylket. Videre vil hoveddelen av arrangementene starte opp fra august og utover høsten. Markdagene skal fordeles både på tid, sted og produksjon. Disse dagene skal rettes opp mot praktisk HMS arbeid på gårdene.

Vi trenger flere lokallag til å stå ansvarlig for markdager/fagdager rundt i fylket. Dersom noen har ønske om å være med på dette er det bare å ta kontakt. Her på kontoret er det Tåle Willerud som har ansvaret for kampanjen. Interesse for markdager eller spørsmål om kampanjen kan sendes på e-post til: tale.willerud@bondelaget.no