Flertallet i Troms Fylkesting synes ikke grunneiere skal ha plass i arbeidet med regional plan reindrift!

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Troms fylkeskommune har satt i gang et arbeid med regional plan for reindrift i Troms. Dette er en plan som skal nedfelles i arealplanene til alle berørte kommuner. Kun Frp og Høyre stemte for at Troms Bondelag, som representant for de fleste grunneiere i Troms, gjennom Troms Bondelag og Troms Utmarkslag, skulle få plass.

Reindrift og landbruk er to likestilte næringer som utøver næringsvirksomhet, delvis på de samme arealer, både privat og statlig grunn. En regional reindriftsplan berører dermed både landbrukets grunneierinteresse og næringsinteresse. Det er uakseptabelt at bare den ene næringen er representert i arbeidet med planen.

Det følger av plan og bygningsloven (§8-3) og dens forarbeider (Ot.prp nr. 32(2007-2008) at regionale planer skal være resultat av en bred samarbeidsprosess. Organisasjoner har både rett og plikt til å delta når planleggingen berører deres virkeområde, eller egne planer og vedtak. Det avgjørende for planens betydning og senere gjennomslagskraft at alle viktige interesser har hatt mulighet til å påvirke planarbeidet.

Reindriftsinteressene var av denne grunn naturlig nok representert i arbeidet  for den regionale landbruksplanen som ble vedtatt 15.10.2014. Flere av interessekonfliktene mellom landbruks- og reindriftsnæringen ble imidlertid ikke behandlet i landbruksplanen, men utsatt til reindriftsplanen.

I lys av ovennevnte, er det derfor uforståelig at Troms Fylkeskommune ikke hadde invitert Troms Bondelag til oppstartsmøtet for den regionale reindriftsplanen. Det er videre uakseptabelt at fylkeskommunen har avslått Troms Bondelags krav om plass arbeidsgruppen for arealbruk. Det er ikke tilstrekkelig at Fylkesmannens landbruksavdeling er representert. Det er heller ikke tilstrekkelig at landbruksnæringen avspises med en mulighet for dialogmøter med arbeidsgruppene.

Det er i arbeidsgruppene mye av planen defineres. Arbeidsgruppene er dermed viktig for forankring og eierskap.

At nå flertallet i fylkestinget har stemt mot at Troms Bondelag skal få en plass i arbeidsgruppene er svært skuffende og vi ser ikke hvordan grunneierinteressene skal bli tilstrekkelig hørt. Og etter vårt syn vil arbeidet være bortkastet, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
17
April

Brannverndag, Tromsø

Tromsø
Torsdag
19
April

HMS-DAG på Universitet og steke pannekaker

Universitetet i Tromsø
Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug

Våre samarbeidspartnere