Nordland Bondelag går på det sterkeste i mot utfasing og avvikling av skolegårdsbruket på Sortland vid. skole - Kleiva – dette er en nedprioritering av den videregående opplæringa for ei viktig næring som sysselsetter 7000 personer i Nordland! Det oppfattes negativt i hele næringa – og er et særlig svik overfor den nordligste delen av Nordland!

Næringa har frem til nå vært avventende positive til etablering og erfaringsuthenting av et forsøk med 2+2- modell for yrkesfaglig opplæring i landbruket. Dette prosjektet er ennå ikke kommet i gang i Nordland. I innstillinga tar fylkesrådet som forutsetning å innfører en helt ny modell mange år før modellen er etablert og prøvd ut her i fylket! Her følger næringa seg ført bak lyset i forhold til det som ble oss presentert om forsøksordningen før den skulle etableres!

Også det å etablere utvalg som skal se på en handlingsplan for videreutvikling av naturbruksskolene uten at næringa selv er med, synes vi er en dårlig strategi – næringa må være sentralt i det å definere behov og å gi konkrete innspill overfor fylkeskommunen som leverandør av en god videregående skole!

For øvrig har fylkesstyret merket seg gode ambisjoner i fra fylkesrådet – bare synd at ikke ambisjonene følges opp med utvikling av to gode videregående skoletilbud for hele vårt langstrakte fylke.

Videre legger fylkesstyret til grunn at en satsing på skolegårdsbruket ved Mosjøen vid. skole - Marka synliggjøres tungt allerede i budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 – og vi mener forøvrig at begge skolegårdsbrukene burde vært prioritert!

Fylkesstyret i Nordland er således kritiske til følgende momenter i fylkesrådets innstilling:

  • PKt 4: Avvikling av skolegårdsbruket på Kleiva!!
     
  • Pkt 2: Innføring av prinspippet om at hovedmodellen innen yrkesfaglig opplæring (2+2 modellen) skal legges til grunn FØR forsøksperioden er over og evaluert!
     
  • Pkt 5 a: Etablering av utvalg som skal se på felles handlingsplan for å utvikle fylkets naturbruksskoler innenfor landbruket og bli gode regionale næringsaktører UTEN representanter fra den aktuelle næringa!

For fylkesstyret i Nordland

Fylkesleder Bernt Skarstad – mobil 41 64 64 73, mail: berntsk@start.no