Møre og Romsdal Bondelag ble bedt av Landbruksdirektoratet om å organisere prosess hvor landbruksnæringa og veterinærene arbeider fram et samlet innspill til langsiktig og tilfredsstillende løsning for veterinærvakta i kommunene Hustadvika, Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Molde og Aukra. Prosessen er gjennomført med flere møter i sommer og i høst med bred deltakelse fra lederne i lokale faglag og veterinærer i de nevnte kommunene.

Prøveordning

Landbruksdirektoratet kom med forslag til prøveordning for veterinærvakta i kommunene Averøy, Hustadvika, Gjemnes, Molde, Aukra og Kristiansund. De foreslo at en kan se de fire vaktdistriktene i sammenheng og «se bort fra de indre grensene» med restriksjonene det gir. Det blir 4 veterinærer på vakt samtidig som kan samarbeide om å betjene hele området og beholder vakttilskudd for 4 vaktdistrikt. Forsøksordningen gjelder for kalenderåret 2021 og det er et vilkår at den skal evalueres ca. midtveis i året. Resultatet av evalueringen legges til grunn for vurdering av vaktdistriktstruktur fra 2022.

- Landbruksnæringa og veterinærene i området godtar ikke Landbruksdirektoratets forslag til prøveordning for veterinærvakta. Tiltaket vil ikke forbedre situasjonen. Tvert imot vil det føre til mange praktiske utfordringer. Vi ser heller at distriktene beholdes som i dag. Samtidig må direktoratet ta signalene fra veterinærene på alvor og arbeide for å gjøre deltakelse i vakta mer attraktiv, påpekes det i høringsuttalen som landbruksnæringa og veterinærene i de nevnte kommunene har sendt Landbruksdirektoratet.

Hovedkonklusjonen i uttalen er at tilgangen på veterinærer til å dekke behovet i distriktene er så viktig for husdyrbruket, at spørsmålet må løftes opp på nasjonalt nivå.

Bakgrunn for saka

Bakgrunn for saka var at i brev til Landbruksdirektoratet fra veterinærer i gamle Fræna kommune i november 2019 ba veterinærene om at det gjøres en ny vurdering av den kommunale veterinærvakta i distriktet. De viste til brev fra Landbruksdirektoratet om kommunale vaktdistrikter fra oktober 2019 der det ble slått fast at eksisterende vaktområder skal beholdes uendret i alle fylker med unntak av Nordland og Hordaland.

Tidligere Fræna kommune og Averøy kommune utgjør et vaktområde, mens tidligere Eide kommune, Gjemnes kommune og Kristiansund kommune utgjør et annet vaktområde. Veterinærene stilte seg uforstående til at Landbruksdirektoratet ikke synes å ha lagt vekt på kommunesammenslåing og vesentlige endringer i infrastruktur i distriktet da veterinære vaktdistrikter ble evaluert. De ba derfor Landbruksdirektoratet, i samråd med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, gjøre en ny vurdering av den kommunale veterinærvakta i distriktet. I ettertid har vaktområdet som utgjør Molde kommune - før kommunesammenslåingen, tidligere Midsund kommune og Aukra kommune fått problemer med å dekke behovet for veterinærvakt. Den siste tiden er det kun en veterinær som har kjørt vakt og han er egentlig pensjonist. Derfor er dette vaktområdet, samt vaktområdet i tidligere Nesset kommune inkludert i saken.

I møte mellom faglagene, veterinærforeningen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet 25. august, om veterinærvakta i kommunene, Hustadvika, Averøy. Kristiansund, Gjemnes, Molde og Aukra, ble følgende bestemt: Møre og Romsdal Bondelag tar ansvaret for å organisere videre prosess hvor landbruksnæringa og veterinærene arbeider fram et samlet innspill til langsiktig løsning for tilfredsstillende veterinærdekning i området. Felles uttale ble sendt Landbruksdirektoratet 1. november.

Hele høringsuttalen kan lastes ned her