Ved tap av husdyr til rovdyr har husdyrprodusenten krav på full erstatning for sitt tap og følgekostnader. I praksis ser vi likevel at erstatningen ofte avkortes, samtidig som at det er utfyllende informasjon som må på plass for i det hele tatt kunne søke om erstatning.

Last ned veileder – søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr

Advokat Karoline A. Hustad i BondelagetNorges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gjennom det tidligere FKT-prosjektet utarbeidet en veileder om erstatning for tap av husdyr til rovdyr. Veilederen gir utfyllende informasjon om vilkårene for å få erstatning, aktuell rettspraksis på området, og tips til hvordan erstatningssøknaden kan bli best mulig for å oppnå mest mulig i erstatning. Veilederen gir også råd til en eventuell klage på et erstatningsvedtak.  

– Vårt håp er at denne veilederen skal være en praktisk hjelp for de som har tap av husdyr til rovdyr, og at den vil bidra til å gjøre søknadsprosessen litt enklere, sier advokat Karoline A. Hustad i Bondelaget, som er en av forfatterne.

Søknadsfristen for beitesesongen 2020 er 1. november.

Færre beitebrukere og færre erstatningssøknader

Forvaltningen av fredet rovdyr hviler på tre grunnpilarer; soneforvaltning, bestandsmål, og erstatningsordningene. Dyreeieren har en lovfestet rett til full erstatning i tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein. 

Antallet erstatningssøknader har de siste årene vært synkende. Den viktigste årsaken er at det blir færre beitebrukere der hvor det er størst tetthet av rovdyr. I ulvesona og i soner som er prioritert for bjørn er nesten all beitebruk i utmark avviklet. Det synes også å være flere beitebrukere som lar være å søke om erstatning, selv om de mener å ha tap til rovdyr. Dette skyldes blant annet at det stilles strenge krav til dokumentasjon. Mange beitebrukere har erfart at de ikke får erstatning dersom de ikke har gjenfunnet sauekadaver i beiteområdet som Statens naturoppsyn konkluderer med er drept av fredet rovdyr. Derfor lar de være å søke. 

– Det er viktig at alle som mener å ha tapt husdyr til rovdyr søker om erstatning. Dette er avgjørende for at den nasjonale tapsstatistikken skal være mest mulig korrekt, og fordi det vil kunne bidra til at også andre beitebrukere i området får tilkjent sin rettmessige erstatning, sier Karoline Hustad.

Denne veilederen har som formål å gjøre søknadsprosessen noe enklere, og kommer også med råd til hvilken dokumentasjon du bør fremlegge for å styrke din erstatningssøknad. Veilederen sier også noe om hva du kan få erstattet, og råd til en eventuell klage på et erstatningsvedtak du er uenig i. 

Veilederen er finansiert gjennom prosjektet for forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-prosjektet) som varte i perioden 2013-2018. Prosjektet var et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det var finansiert av sentrale FKT-midler bevilget av Miljødirektoratet, samt egeninnsats fra prosjekteierne.