Styret i nye Nordre Sunnmøre Bondelag: Foran Ann Mari Bjørnøy og leiar Petter Arne Ekroll. Bak frå venstre: Knut Ivar Bøe, Amalie Sjåstad Walbø og Arne Skaar (Foto: Arild Erlien).Nordre Sunnmøre Bondelag er ei samanslåing av Ørskog Bondelag, Skodje Bondelag, Hildre og Vatne Bondelag og Harøy og Fjørtoft Bondelag. 20 medlemar deltok på skipingsmøtet.

Styret består av leiar Petter Arne Ekroll, Skodje og styremedlemane Knut Ivar Bøe, Ørskog, Ann Mari Bjørnøy, Harøy og Fjørtoft, Arne Skaar Hildre og Vatne og Amalie Sjåstad Walbø, Ørskog. Det nye styret konstituerer seg seinare.

Som varamedlemar for eit år vart valt Nils Petter Dyrkorn, Ørskog, Eli Sjåstad, Ørskog og Eivind Harnes, Harøy og Fjørtoft.

Valnemnda består av leiar Borghild Reenskaug, Harøy og Fjørtoft, Tron Espen Reite, Ørskog og Mikal Skodjereite, Skodje.

Skipingsmøtet vedtok arbeidsplan fram til ordinært årsmøte i haust. Det var semje om å ha som målsetting å minimum halde aktivitetsnivået på eksisterande nivå og at vedtekne planer frå «gamle» lokallag bør vidareførast.

Med samanslåinga er Nordre Sunnmøre Bondelag eitt av dei største lokale Bondelaga i Møre og Romsdal Bondelag med sine 134 medlemar.

Frå skipingsmøtet for nye Nordre Sunnmøre Bondelag i Brattvåg 30. mars med møteleiar MIkael Skodjereite og sekretær Ann Mari Bjørnøy. (Foto: Arild Erlien).