Her er omtalen Fylkesmannen i Møre og Romsdal har lagt ut på si heimeside:

Melchiorgarden fekk bedriftsutviklingspris

Petter Melchior og Torunn Ljøen frå Melchiorgarden i Norddal er tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Møre og Romsdal 2017. Gjennom tradisjonell geitmjølkproduksjon, kjekjøttforedling, bærforedling og turisme har gardbrukarparet skapt ei robust bedrift som gir eit godt økonomisk resultat.

Det er Innovasjon Norge i Møre og Romsdal som deler ut prisen. Juryen har gitt følgjande grunngiving for årets pristildeling til Melchiorgarden:

«Kandidaten har hatt god omsetning og et positivt økonomisk resultat de siste årene. Pr dato sysselsetter selskapet 5 årsverk gjennom hele året. Herav halvparten kvinner. I tillegg engasjerer de mange personer som sesonghjelp gjennom sommeren. Dette er gjerne skoleungdom – eller utenlandsk arbeidskraft. Melchiorgarden opprettholder drifta på bruket i Norddal og har skapt trygge arbeidsplasser for seg selv, og de som sysselsettes gjennom sesongen.

Melchiorgarden er en av partene som bidrar til å opprettholde drift av Herdalsetra som ligger i verdensarvområdet i Stranda/Norddal. Melchiorgarden kombinerer tradisjonell mjølkeproduksjon fra geit med dyrking og videreforedling av bringebær, videreforedling av kjekjøt og reiseliv. Kombinasjonen gjør at de har flere ben å stå på, og gjør bedriften mer robust mot eventuelle svingninger i markedet. Melchiorgarden har skapt aktivitet som også gir ringvirkninger for bygda. Melchiorgarden har gjort en ekstra innsats med tanke på å utnytte kjekjøt kommersielt. De er foregangspersoner med tanke på å vise hvor verdifull denne ressursen er. I tillegg til egenverdien i konseptet til Melchiorgarden, er de også gode ambassadører for norsk landbruk.»

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for bedrifter eller personer som har etablert ei vellykka bedrift eller næring med basis i bygdene og landbruket sine ressursar. Føremålet med prisen er blant anna å synleggjere gode resultat frå landbruksrelatert næringsutvikling. I kvart fylke vert det kåra ein fylkesvinnar og desse konkurrerer så om den nasjonale prisen.

Avisa Sunnmøringen 18. oktober 2017Kandidatene vert vurderte etter følgjande kriterium:

  • Økonomisk resultat/lønsemd
  • Sysselsetjing, særleg for kvinner og ungdom
  • Sosial og miljømessig berekraft, herunder utnytting av lokale ressursar, fortrinn og ringverknader i lokalsamfunnet
  • Nyskaping/originalitet

Det blir kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Vinnaren deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner.

Kontaktperson: Innovasjon Norge: v/Steinar Johnsen, tlf. 90 77 51 04.

Omtale i avisa Sunnmøringen – klikk på avisbiletet

Under arkivbileter frå Melchiorgarden då Møre og Romsdal Bondelag hadde fylkesstyremøte på garden i desember 2012: