Her er leserinnlegget som er sendt media:

Gjermundnes trenger nytt fjøs nå

Som næringsaktør og talsperson i landbruket som er en av landets største landbaserte næringer, ser jeg med stor uro på utviklingen som foregår i mitt hjemfylke. Antall aktive bruk synker for hvert år, og verdiskapingen flyttes til mer sentrale strøk. Dette er en utvikling som vi ikke kan være bekjent med.

De siste årene har antall gårdsbruk gått ned fra ca 4.500 bruk i år 2000 til 2.300 bruk i år 2020. Noe av denne nedgangen skyldes selvfølgelig effektivisering og lønnsomhet, men jeg mener vi nærmer oss en smertegrense for hvor få hender som skal ta ansvaret for denne verdiskapningen i vårt fylke. Vi må huske at i fremtiden kan landbruket og dyrkajorden spille en enda viktigere rolle inn i omstillingen til "det grønne skiftet" også for andre næringer i fylket.

Som i alle andre næringer stilles det større krav til utdanning og kompetanse innen ny teknologi til aktørene nå enn det gjorde bare for ti år tilbake, og det er her vi som fylke begynner å havne i bakleksa. Bare de tre siste årene har det fra min hjemkommune Averøy, reist seks elever til Trøndelag for å ta videregående utdanning innen landbruksfaget. Dette begrunner de med at de vil ha opplæring i den teknologien som er tilgjengelig, og som vi mangler ved vår landbruksskole på Gjermundnes. Som fylke taper vi på dette, da den siste rapporten fra distriktsnæringsutvalget til regjeringen konkluderte med at ca 70 prosent av de som reiser ut av sitt fylke for å studere blir værende der. Et godt eksempel på det motsatte her, er NTNU campus i Ålesund som tiltrekker seg elever fra andre regioner som næringslivet henter kvalifiserte folk fra og som blir værende i fylket.

Skal vi tenke fremover, så må vi få til en ny fjøsløsning på Gjermundnes. Fjøset som står der i dag er ikke moderne nok for dagens ungdom, og vil uansett om noen år kun kunne drive på dispensasjon fra kommende regelverk. Løsdriftskravet ble utsatt til 2034, men holdforskriften for storfe gjelder fortsatt fra 2024. De som har satt seg inn i denne ser at dette vil medføre ombygginger allerede innen da, for å imøtekomme regelverket.

Jeg så at i fylkeskommunedirektørens økonomiplan for 2021-2024 ikke lå inne midler til nytt storfefjøs på Gjermundnes. Derfor er det svært gledelig at flertallet av politikerne i fylkesutvalget foreslår å ta det inn i planen for 2021, da vi kun har tre år for å få dette i orden innen fristen. Da venter vi på at også fylkestinget 7.-9. desember støtter fylkesutvalget og vedtar bygging av nytt fjøs på Gjermundnes.

Konrad Kongshaug, leder i Møre og Romsdal Bondelag