Her er høringsuttalelsen som er sendt:

Fremmedstoffer på avveier kan ende opp i maten

Møre og Romsdal Bondelag viser til reguleringsplan for avfallsdeponi på Raudsand. Planen berører ikke jordbruksarealer direkte, men det er risiko for forurensning til nærområdene, både i forbindelse med inntransport av avfall og lekkasje fra selve deponiet. Fremmedstoffer på avveier absorberes i næringskjedene og kan fort ende opp i maten som produseres i nærområdene. Om så ikke skjer er det allikevel, med tanke på omdømme, svært uheldig for matproduksjonen i tilknytning Tingvoll-/Sunndalsfjorden.

I landbruket har vi generasjonsperspektiv. Det ligger i ryggmargen til de fleste bønder å legge til rette slik at neste generasjon ønsker å drive gården videre. Slik bør også samfunnet ellers tenke. Vil etablering av avfallsdeponi på Raudsand føre til at neste generasjon ønsker å bosette seg i området? På grunn av usikkerheten om spredning av fremmedstoffer fra anlegget og hvordan disse påvirker miljø og helse, tror vi svaret i mange tilfeller blir nei.

Landbruk er en stedbunden næring. Derfor har vi et spesielt fokus på lokalbefolkningens synspunkter. Vi har registrert at i bygdene rundt er det stor motstand, mens initiativtakerne til avfallsdeponiet ikke er bosatt i nærområdet. Avfallet som skal deponeres kommer heller ikke fra regionen, men i hovedsak fra Oslofjord-området. Dette til sammen gjør at Møre og Romsdal Bondelag sterkt frarår etablering av avfallsdeponi på Raudsand.