Formålet med endringene er enda bedre utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødsla, mindre forurensning av vann og luft og mindre luktulemper for naboer ved at enda større andel av husdyrgjødsla i Hedmark spres om våren og moldes ned raskt etter spredning.

Siden 2005 har en i Hedmark hatt en ordning innen Regionalt miljøprogram med tilskudd til spredning av husdyrgjødsel om våren og i vekstsesongen. Fra 2008 har i tillegg 4 kommuner på Hedmarken vært med i nasjonalt pilotprosjekt med tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. Pilotprosjektet er avviklet og det beste fra de to ordningene er nå satt sammen til en felles ordning for hele fylket.

De vesentligste endringene i den reviderte ordningen er;

  1. Ordningen omfatter både tørrgjødsel og bløtgjødsel.
  2. Det enkelte foretak kan enten søke tilskudd til spredning på åpen åker eller tilskudd til spredning i voksende kultur. Voksende kultur er i denne sammenheng eng, frøeng eller høstkorn.
  3. Husdyrgjødsel som er spredd ved nedlegging eller bredspredning i åpen åker må moldes ned innen 2 timer.
  4. Det kan ikke spres husdyrgjødsel etter 1. august på arealer det innvilges tilskudd for. Dette gjelder både på åpen åker og i voksende kultur.
  5. Minst 75 % av husdyrgjødsla foretaket disponerer må være spredd om våren eller i vekstsesongen.
  6. Det blir samme tilskuddssats for nedfelling, nedlegging eller bredspredning på overflaten.
  7. Det kan søkes om ekstra tilskudd for bruk av tilførselsslanger fra lager til spreder både i åpen åker og i voksende kultur.


For at foretaket skal være berettiget tilskudd må all husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel som foretaket disponerer lagres og brukes i hht. Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Sprededato, faktisk spredd mengde og spredetidspunkt må kunne dokumenteres. Aktuell dokumentasjon er KSL-notater eller annen form for dagbok.

Endringene vil få noe ulik virkning i de ulike regionene.

Regionene Nord-Østerdal og Sør-Østerdal
Foretak i Nord-Østerdal og Sør-Østerdal har tidligere bare fått tilskudd for spredning av husdyrgjødsel på eng. Nå kan det enkelte foretak selv velge om det søker om tilskudd for spredning i voksende kultur (eng) eller på åpen åker. Formålet med denne endringen er å stimulere til en best mulig utnyttelse av husdyrgjødsla på det enkelte bruk. Spesielt i Rendalen og langs Glomma i Sør-Østerdal er det mange som har mye åpen åker og fortrinnsvis bør bruke husdyrgjødsla der. Nedfelling eller nedmolding av husdyrgjødsla om våren er det som gir best utnyttelse og er best for miljøet. De som søker tilskudd for nedlegging eller bredspredning på åpen åker må molde ned gjødsla innen 2 timer for å være berettiget tilskudd. Det kan ikke spres husdyrgjødsel etter 1. august på arealer det er innvilget tilskudd for.

Region Glåmdal
Foretak i Glåmdalen har tidligere bare fått tilskudd til spredning i åpen åker. Nå kan foretaket selv velge om det vil søke tilskudd for spredning på åpen åker eller i voksende kultur (eng, frøeng eller høstkorn). De fleste i Glåmdalen har rikelig med åpen åker i forhold til husdyrgjødsla de disponerer og bør fortrinnsvis benytte husdyrgjødsla der. Husdyrgjødsel spredd på åpen åker må nå moldes ned innen 2 timer, mens kravet tidligere var 18 timer. Det er viktig å notere nedmoldstidspunkt i forhold til spredetidspunkt da dette må legges fram ved evt. kontroll av tilskuddssøknaden. Vi regner med det er få foretak i Glåmdalen som vil spre så stor andel av husdyrgjødsla i eng, frøeng eller høstkorn at de vil søke for spredning i voksende kultur. Det kan ikke spres husdyrgjødsel etter 1. august på arealer det er innvilget tilskudd for.

Region Hedmarken
Nytt for foretak på Hedmarken er at de nå må velge om de vil søke tilskudd for spredning i voksende kultur (eng, frøeng eller høstkorn) eller på åpen åker. Spredning i voksende kultur kan være spesielt aktuelt for brukere i nordre Ringsaker der enkelte har mye eng og lite åpen åker. Ved nedlegging eller bredspredning i åpen åker må nå husdyrgjødsla moldes ned innen 2 timer. Minst 75 % av den husdyrgjødsla foretaket disponer må spres om våren eller i vekstsesongen for at foretaket skal være berettiget tilskudd. Det er ikke lenger krav om at gjødsellageret skal være tømt om våren eller innen 1. august. Det kan ikke spres husdyrgjødsel etter 1. august på arealer det er innvilget tilskudd for.

Kilde: FMHE