Vi reagerte med sjokk og vantro da Klima- og miljøminister Vidar Helgesens rett før jul besluttet å si nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i 4 ulverevir i Hedmark.

Vi mener ministeren har fattet en politisk beslutning der han har drevet mangelfull og dels villedende saksbehandling, og der han dekker seg bak lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Med den beslutningen Helgesen har gjort, gir han opp den todelte målsetninga om at vi skal ha både beitedyr og rovdyr. Beitenæringa ofres i ulvesona samtidig som ulvebestanden kommer helt ut av kontroll. Med så stor bestand som Helgesen nå vil tillate, vil vi få adskillig flere streifulver også her i Oppland med de konsekvenser det får for beitenæringa og utnytting av våre verdifulle utmarksressurser. For en ting er helt sikkert – ulven må ha mat og trekker dit maten er å finne.

Vi er glad for at både Stortingspolitikere, fylkespolitikere, ordførere i Hedmark og Oppland har reagert kraftig på Helgesens vedtak, og med rette påpekt at dette er et angrep både på distrikta, beitenæringa og vedtatt rovdyrforvaltning.

Regjeringen og/eller Stortinget må nå ta ansvar og rydde opp etter Helgesen slik at vi får en ulveforvaltning i henhold til Stortingets vedtatte bestandsmål og forvaltning.

Leserinnlegget til fylkesleder Trond Ellingsbø har stått på trykk i OA og GD.

Les også kommentar fra leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes: http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/ulveforliket-er-verdilost-article96265-3805.html