Landbruket og landbruksutdanningene generelt sliter med rekrutteringen. Slik er også tilfellet for landbruksutdanningen i Oppland. I 2010 var det 533 bruksoverdragelser i Oppland, men bare 12 ble ferdig utdanna agronomer fra videregående. I tillegg er det nå startet voksenagronomstudie som årlig vil ta ca 25 elever. Likevel er dette en svært liten andel av de som er på veg inn i landbruket.

 Trygve S Vedum var den første innlederen på møtet. Med bakgrunn både fra Jønsberg, Tomb og Blæstad skulle han ha et godt innblikk i hva landbruksutdanningen innebærer. Med et bakteppe med matmangel og økende matpriser som flere steder i verden har ført til sterk politisk uro er det ingen tvil om at landbruket sin primæroppgave må være å produsere mat sier han. Det er mye som tyder på at det i de senere årene har vært for lite fokus på god agronomi, og at den gode agronomien har måttet vike for effektivitet. Selv om teknologien utvikler seg må det hele tiden ligge god kunnskap til grunn for det arbeidet bonden gjør. Derfor vil landbruksutdanninga bare bli viktigere i framtida.

 Iver Husum er rektor ved Hvam Videregående i Akershus. Hvam VGS har vært gjennom en prosess for å utvikle skolen til å bli en mer attraktiv plass for elevene. De har blant annet tatt inn flere linjer enn bare de landbruksrettede. Dette har gitt skolen en økt status, noe som er viktig for å få elevene til å søke mot skolen.  Husum mener agronomutdanninga er viktig og må beholdes, samtidig kan det være riktig å tenke nytt som f.eks å se på en lærling/fagbrev ordning for å utdanne personell til avløser og entreprenøryrket. I tillegg er det viktig å jobbe for mulighetene for et 4 årig løp i videregående skole som sikrer både agronomutdanning og studiespesilaisering. Hvam jobber også sammen med Fagskolen Innlandet med et fagskoletilbud innen landbruk med mål om oppstart høsten 2013.

 Leder i Norges Bondelag Nils Bjørke var også med på møtet. Han presiserte at rådgivere i ungdomsskolen ofte er en brems for elever som burde gått på landbruksskole. Her må det gjøres et arbeid for å informere rådgiverne om hva utdanningen faktisk går ut på. Alle i landbruket må i tillegg være stolt av yrket og utdanninga si. Dette har mye å si for omdømmet til landbruksutdanninga og bøndene. Samtidig kan et utdannings/kompetansekrav for å få overta og drive en gård være en veg å gå for å sikre kunnskapen i næringa.