Fylkeslederen har nettopp avsluttet et telefonmøte med styret og fått reaksjoner fra de ulike delene av fylket.

Kravet viser satsing på distriktsjordbruket og bedring av strukturen i landbruket. Dette er viktig for et fylke som Oppland, sier Hegge. Spesielt ser vi dette på forslaget om å utvikle et nytt målretta tilskudd for mjølkebruk med 15-30 kyr, sier hun.

Et annet tiltak som er viktig er grepet vi foreslår for å få en bedret markedsbalanse, spesielt på sau og svin. Et marked i ubalanse koster næringa utrolig mye penger, og nå krever vi å få ordne opp sjøl, gjennom retten til å samhandle.

Videre er det positivt at det foreslås en økning i arealtilskudd og målpris for potet og frukt- og bær.

 Kristina Hegge, her under kampanjedagen vi hadde tidligere i uka.

 

Bratt areal i RMP

Oppland har tilskudd til bratt areal som en del av RMP-midlene (Regionalt Miljøprogram). Nå oppfordrer forhandlingsutvalget at dette bør inn i som en del av RMP-midlene i alle fylker.

 

Kartlegge enkeltbruk som kommer negativt ut i soneplasseringen

I fjor ble arealtilskudd grovfôr redusert i sone 1 og 3. Intensjonen var å stimulere til kornproduksjon her. Imidlertid ser vi at sonekartene gir store urimelige utslag for enkeltbruk. I Oppland har vi noen kommuner i sone 3 som både har areal langs Mjøsa som egner seg for kornproduksjon, men som også har areal høyt oppe der det kun kan produseres gras. Med reduksjon av arealtilskudd til grovfôr her, gir det store negative utslag for enkeltbrukere. Dette spilte vi fra Oppland inn foran jordbruksforhandlingene, sier hun. Og innspillet er hensyntatt av forhandlingsutvalget som i kravet ber Landbruksdirektoratet kartlegge enkeltbruk som har kommet åpenbart negativt ut i soneplasseringen.

  

10 viktige grep i jordbrukets krav (nettsak fra Norges Bondelag der du også kan laste ned hele kravet)