Om vervekampanjen:
Vervekampanjen i Norges Bondelag ble i 2023 utvidet med én måned, dvs. fra 1.oktober og ut året, og målet var 60.000 medlemmer innen nytt år.

Vi lyktes ikke helt, men havnet på 59.723 medlemmer. Det ble vervet 1300 nye medlemmer fra oktober – desember, det har vært veldig god innsats i alle ledd i organisasjonen.

Innlandet var det fylkeslaget som vervet flest antall medlemmer i verveperioden i 2023 med 196 nye medlemmer, og vi vervet mange nye bruksmedlemmer, godt jobbet.

Superverver Ole Thomas Trøan Hummelvoll vant et besøk av representanter fra fylkesstyret.

Os Bondelag har fått overført kr. 5.000,- , superververens lokallag ble også beste verve-lokallag i Innlandet.

22. februar var det tid for å gjøre stas på superververen i Innlandet 2023. Styremedlem Geir Lohn og nestleder Arne Manger i Innlandet Bondelag besøkte superverver Hummelvoll, og fylkesstyrerepresentantene hadde med seg symbolske melkehjerter i gave.

Med god margin, nyopplada telefon og stort pågangsmot klarte nemlig ny leder i Os bondelag , Ole Thomas Trøan Hummelvold, å verve hele 20 nye medlemmer til Os, Innlandet og Norges Bondelag. Svært imponerende!

Superverver med strøkne dyr og utbyggingsplaner

Besøksdagen starta med besøk hos Ole Thomas. Han overtok hjemgården 1. januar 2024 etter mor og driver der en produksjon som er noe større enn hva driftsbygningen tilsier. En arbeidsom hverdag, men både eier og dyr trives. Kua står på bås og bar preg av å bli tørka støv av hver dag, her var det strøkne dyr og strøkent fjøs! Styremedlemmene møtte rolige dyr, med noen kyr og kviger som ble fôra ute for å utnytte gårdens kapasitet.

Ole Thomas planlegger en gradvis utbygging, og han har søkt om generasjonsskiftetilskudd i år og satser på å bygge ut til ungdyr i år. I framtida er det planlagt videre utbygging til melkeku. Ole Thomas tenker framover med både utbygging og utvikling av gården og vil ikke "låse" seg. Det han bygger nå skal kunne brukes videre ved mer utbygging. Han har også kjøpt noen tilleggsarealer, melkekvote og har bestilt nydyrking i nærheten av gården. Det eneste som det skorter litt på, er rammevilkår og ei god inntekt. Er det noen som fortjener det, så er det Ole Thomas!

Pressa økonomi

Etter besøket hos superverver gikk turen til styremedlem i Os Bondelag, Erland Bekken, han har nå fokus på å få konsolidert drifta. Han har bygd ut i mange etapper og anser seg nå for ferdig med bygging og vil optimalisere drifta. Erland driver en stor produksjon med i underkant av 500 tonn melk, framfôring av okser og grovfôrproduksjon. Erland har dyrka store arealer rundt gården og er glad for at han bygde når han gjorde. Han ser med bekymring på dagens priser på bygg og fortalte litt om prisene han hadde bygd for. Oppsummert opplevde Innlandet Bondelags styremedlemmer at bonden har en strøken drift og fine dyr.  

Osingene er klare til å drive videre, men det er også uro for framtidige krav og en pressa økonomi.

- Bonden må få økonomiske og sosiale vilkår som andre, var det stor enighet om.

Dagen ble avslutta med pizza på Trollkroa, der flere styremedlemmer i Os Bondelag deltok.

- Takk for en fin dag og et innblikk i landbruket i Os, hilser Geir og Arne.

- Det var fint å få fylkesstyremedlemmer på besøk, det ble en interessant og god landbruksprat,  forteller superverver Ole Thomas etter besøket.

Og takk til alle som verver nye medlemmer, slik at Bondelaget holder stand som en sterk og slagkraftig organisasjon, til beste for bonde og samfunn. Verv i vei!

Tekst: Arne Manger, nestleder Innlandet Bondelag

Foto: Geir Lohn, styremedlem Innlandet Bondelag