Har du et stabbur, seterbygning eller smie du ønsker å restaurere? Ønsker du å legge til rette for tilgjengelighet og opplevelser i kulturlandskapet ved å rydde og merke stier? Går du med tanker om å opprette dammer eller våtmarker? Vil du ta vare på gammel kulturmark og kulturminner? Da er det muligheter for tilskudd!

Tilskuddsordningen "Spesielle miljøtiltak i landbruket" (SMIL) skal fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Målgruppa er foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom, eller til enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak.

Søknadsfristen er 15. april.

Noen eksempler på SMIL-tiltak:

Bevare og fremme biologisk mangfold: Dammer, bekker, kantsoner, allé, restaurering av slåtteeng, artsrikt innmarksbeite, holde gammel kulturmark i hevd.

Øke tilgjengelighet og ferdsel: Rydding av stier og gamle veifar, skilting og merking, gangbru m.m. for å bedre tilgjengelighet. 

Bevare kulturminner og kulturmiljøer:
Skjøtsel av boplasser, gravhauger, hustufter, jakt- og fangstplasser.

Bevare freda og verneverdige bygninger:
Reparasjoner ved å bevare mest mulig av opprinnelige bygningselementer..Eks: Stabbur, smier, seterbygninger. 

Forurensningsreduserende tiltak: Utbedring av hydrotekniske anlegg, etablering av vegetasjosnsoner, fangdammer

Prosjekter og tiltak det søkes midler til prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. For mer informasjon og søknadsskjema se www.slf.dep.no eller ta kontakt med ditt landbrukskontoret.

Søknader sendes ditt lokale landbrukskontor.