Under våronna kan vi oppdaga små og store skatter. Her har det vært aktivitet før, og det kanskje for svært lenge siden. I tillegg til bonden sjøl, er også andre interesserte i funn ute på jordene. Historisk interesserte er gjerne ute og spør om de får gå over jordet ditt med metalldetektor. Det er du som grunneier som kan gi tillatelse til metallsøking.

Hva skjer ved funn?

Mange er bekymret for driftsmessige og økonomiske konsekvenser ved funn av kulturminner. Oppland Fylkeskommune markerer detektorfunn fra pløyelaget som ikke fredet kuturminne. Kulturminneloven sier spesifikt at dette ikke medfører restriksjoner på dyrking av jorda. (kulturminneloven §3)

Det finnes mange spor etter våre forfedre i jorda. Noe er skrot, noe har affeksjonsverdi, og noe skal leveres inn til kulturmyndighetene.

Dersom grunneieren ønsker å omdisponere jorda, kan det bli aktuelt med utgraving på stedet før utbygging. Dersom dette har med den vanlige driften på garden, vil det normalt regnes som et mindre privat tiltak, og kostnaden dekkes av Staten, ikke bonden.

Norges Bondelag har i samarbeid med Riksantikvaren laget heftet «De eldste sporene i jordbrukslandskapet.». Å kombinere aktiv jordbruksdrift med vern av kulturminner kan være utfordrende. Mange bønder har i møte med kulturminneforvaltningen måttet akseptere avgrensninger i planer for nydyrking, utbygging av vei og driftsbygninger.

I heftet finner du mye stoff om spor du kan finne i jorda, automatisk fredete kulturminner, støtteordninger og restriksjoner. Her er også en oversikt over hva som regnes som mindre, private tiltak og hva som regnes som større, private tiltak der tiltakshaver selv må dekke kostnadene (side 59).

Nydyrking opp til 15 dekar over 5 år skal regnes som mindre, private tiltak. Da skal staten i hovedsak dekke kostnader til eventuelle arkeologiske utgravninger.

Funn av arkeologiske gjenstander

Oppland Fylkeskommune har laget et informasjonsskriv til grunneiere om hva de bør kjenne til ved søk med metalldektor på eiendommen. Det er du som grunneier som bestemmer om privatpersoner får til å søke på eiendommen. Grunneier har krav på 50% av evt finnerlønn. Ved funn av innleveringspliktige gjenstander, vil det komme markederiinger i kulturminnedatabasen Askeladden. Funn av arkeologiske gjenstander skal så og si aldri føre til driftsmessige begrensninger.