Hans Jørgen Boye, Arne Manger, Ida Marie Skjærstein, Anders Bakke Klemoen, Elisabeth Gjems og Kristina Hegge var glade for at årsmøtet samlet seg om kraftfulle krav og forventninger til årets jordbruksforhandlinger.

Boye, som representerer Nes og Helgøya Bondelag og var en av initiativtakerne til #bondeopprør, viste da til det vesentlige vedtaket som årsmøtet fattet med krav til årets jordbruksforhandlinger. Dette ble vedtatt med utgangspunkt i en sak som ble fremmet av Torpa Bondelag og åtte andre lokallag, der Anders Bakke Klemoen hadde utarbeidet en økonomisk modell for beregning av kapitalavkastning.

Det enstemmige vedtaket lyder som følger:

Innlandet Bondelag legger frem følgende krav til årets jordbruksforhandlinger, i påvente av Grytten-utvalgets innstilling og påfølgende politisk behandling. 

I en særdeles kritisk situasjon for økonomien i norsk landbruk skal Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger utarbeide en modell for å skille vederlag til arbeid og egenkapital basert på totalkapitalrentabilitet. Tallmaterialet som kommer frem, kan i en forhandlingssituasjon benyttes fra jordbrukets side for å belyse den faktiske situasjonen på en bedre måte. 

Landbruket i Norge står i en særlig kritisk situasjon. Mer enn noen gang står næringa i et skjæringspunkt, der mange utøvere teller på knappene om de skal fortsette produksjonen eller trappe ned drifta. Det er helt avgjørende at årets jordbruksoppgjør gir et resultat som gir framtidstro og optimisme.
På samme tid står verden i en situasjon der matproduksjonen er mer utrygg enn tidligere på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen, usikker tilgang på energi og dyre innsatsfaktorer, i tillegg til økende fare for at et mer ustabilt klima gir reduserte avlinger. Norge trenger bonden, men nå trenger også bonden Norge.
Årsmøtet i Innlandet Bondelag legger til grunn at Bondelagets krav i forhandlingene følger de ambisiøse målsettingene og kravene i organisasjonen, og de forpliktende målsettingene som politikerne har fremmet gjennom vedtak og uttalelser, særlig Næringskomiteens merknad i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2022 om at «(..) Opptrappingen skal skje i samarbeid med partene i jordbruksavtalen og baseres på nytt tallgrunnlag». Jordbrukets krav må reflektere målet om at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal være tettet innen fire år.

Leder i Torpa Bondelag, Ida Marie Skjærstein, var glad for at det var mulig å finne en god løsning som hele årsmøtet kunne stille seg bak.

- Jeg er veldig glad for at vi fikk til dette vedtaket. Det er veldig, veldig viktig, sa hun.

Arne Manger, leder i Lesja og Lesjaskog Bondelag, tok det videre til årets forhandlinger:

- Nå skal vi skape vårt eget mulighetsrom. Det er årets viktigste oppgave, sa Manger.


Martin Selmer Paulseth fra Østre Toten Bondelag høstet stor ros fra møteleder Einar Myki og årsmøtesalen for sitt innledningsforedrag på årsmøtets dag to. 

Samme tankegang ble fremmet av Martin Selmer Paulseth, da han innledet dag to av Innlandet Bondelags årsmøte på vegne av unge bønder: 

- Det er viktig at vi har et tett samhold når vi skal jobbe fram helt avgjørende tiltak for norsk matproduksjon. Vår påvirkningskraft styrkes når vi står i lag, sa Paulseth.

Han la vekt på hvor mye det betyr å delta i fellesskapet, også fordi det å være bonde er et ensomt yrke.

- Nå er vi der at vi må få sagt tydelig fra om at vi ikke kan drive dugnad 2000 timer i året. Vi må bruke påvirkningskrafta vår på beste måte for å oppnå lønnsomhet i næringa vår, sa Paulseth.

I tillegg til å få bedre betalt for produktene, la han vekt på økte tollsatser.

- Det må dessuten bli slik at det stilles samme kvalitetskrav til importert mat som til norsk mat. Og så må vi bygge beredskapslagre for usikre tider, sa Paulseth.

Han sa dette forut for en svært kraftfull og god generaldebatt, der det var samstemt trøkk på kritisk økonomi.

- Det er behov for å være tøffere enn noen gang, både utad og overfor politikerne, sa Bjørnhild Vigerust, leder i Dovre Bondelag. 

- Det er ikke tomme ord, at det er alvor og helt kritisk for mange. Jeg blir kontaktet av gårdbrukere som vil ha takst på redskap og utstyr, for å begynne å regne på å avvikle. Det er mange som kommer til å gi seg hvis vi ikke lykkes i årets forhandlinger, sa Erik Aaen fra Tynset Bondelag.