I 2017 var én ulv alene om å ta et stort antall sau og lam på Hadeland, Hurdal og Toten, Det ble utbetalt erstatning for over 800 dyr. Situasjonen ble betraktet som ekstraordinær og Fylkesmannen i Akershus ble tildelt egne retningslinjer for erstatningsutbetaling, da det ble fastslått at gjeldende erstatningsordninger for tap av beitedyr til rovvilt ikke var tilstrekkelige.

I år, 2018, har antakelig fem ulver herjet i Rendalen, Tynset og Tolga - i beiteprioritert område. Hittil er det funnet rundt 350 døde eller skadde sauer og lam som er bekreftet tatt av ulv, og man regner at når beitesesongen er over vil det reelle tallet være på omkring 1000 dyr.

Dette kommer på toppen av at over 500 sau/lam ble tatt av ulv i Rendalen i 2016. Den psykiske og økonomiske belastningen hos beitebrukere i denne kommunen er i ferd med å nå en smerteterskel så stor at flere er i ferd med å gi opp. Selv om de befinner seg i såkalt beiteprioritert område, det vil si langt utenfor ulvesonen og et sted det ikke skal forekomme ulv.

Siden ulveangrepene på Hadeland i 2017 var av såkalt ekstraordinær karakter ble den totale erstatningsutbetalingen for rovdyrtap på rekordstore 13 mill kroner. I tillegg til utbetaling for direkte tap ble beitebrukere også kompensert for ekstra kjøring og merarbeid til søk og overvåkning, selv om de selv ikke hadde tapt dyr på beite. I Nord-Østerdal er tapene nå i 2018 enda større, og i brev til KLD og LMD ber Norges Bondelag om at økonomiske tap av dyr og merarbeid hos beitebrukere og beitelag dekkes på samme måte og etter de samme satser som på Hadeland i fjor.

Les hele kravbrevet som ble sendt til klima- og miljøminister Ola Elvestuen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale her. Brevet er undertegnet av lederne i Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Det hører forresten med til historien at da bestemmelsene for erstatningsutbetaling på Hadeland i 2017 var klar ble det søkt om samme behandling og satser for tapene i Rendalen i 2016. Dette ble avvist. Er det avstanden til Sinsenkrysset som gjelder?